adiunkt dydaktyczny

Wydział Inżynierii Produkcji
Politechnika Warszawska

Planujemy następujące zadania dydaktyczne dla osoby nowo zatrudnionej:

-Podstawy marketingu,

-Marketing wyrobów przemysłowych,

-Międzynarodowy marketing przemysłowy,

-Zarządzanie zasobami ludzkimi,

-Międzynarodowa ekonomia handel i biznes,

-Makroekonomia,

-Podstawy marketingu

-Ekonomia i zrządzanie finansami niestacjonarne.

Od kandydata oczekujemy przedstawienia planów rozwoju dydaktycznego w celu spełnienia wymagań stawianych adiunktom (dydaktycznym) i dalszego rozwoju dydaktycznego.

Od kandydata na stanowisko adiunkta (dydaktycznego) w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych, w Zakładzie Badań i Rozwoju Produkcji wymagane jest:

1.      ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

2.      posiadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie NoZiJ lub nauk ekonomicznych;

3.      obronienia pracy doktorskiej związanej z tematyką nauk ekonomicznych;

1.      udokumentowane publikacjami zainteresowania naukowe w zakresie zarządzania finansami, marketingu przemysłowego, ekonomii, zarządzania zasobami ludzkimi;

2.      profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Badań i Rozwoju Produkcji w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych;

3.      przedstawienia planów rozwoju naukowego w celu spełnienia wymagań stawianych adiunktom dydaktycznym;

4.      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych;

5.      dobrej znajomości języka angielskiego umożliwiającej prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko powinna spełniać wymagania określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz w § 137 i § 138 Statutu PW.

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1.   podanie;

2.   życiorys zawierający

3.   tematy prac dyplomowych (licencjackiej/inżynierskiej, magisterskiej oraz doktorskiej) wraz ze streszczeniami,

4.   wykaz ewentualnych osiągnięć naukowych lub doświadczenia dydaktycznego, odbytych kursów / szkoleń, innych osiągnięć o charakterze praktycznym oraz

5.   kilkustronicowy autoreferat przedstawiający zainteresowania kandydata oraz przyszłe zamierzenia naukowo-badawcze z planem spełnienia wymagań stawianych adiunktom (badawczo-dydaktycznym);

6.   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

7.   odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;

8.   odpis dyplomu doktorskiego;

9.   wykaz dorobku naukowego zawierający publikacje z lat 2013-2021;

10. inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

11. oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy             Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

12. upoważnienie do zaliczania do liczby pracowników prowadzących działalność naukową;

13. oświadczenie upoważniające Politechnikę Warszawską do wykazywania osiągnięć pracownika

14. deklarację o zaliczeniu do osób (liczba N) prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowych przy wnioskowaniu o przyznanie środków na działalność statutową;

15. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej;

16. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;

17. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Inzynierii-Produkcji25