adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Inżynierii Powierzchni

Wydział Inżynierii Materiałowej
Politechnika Warszawska
  • Miejsce: Warszawa
  • Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
  • inżynieria materiałowa

Opis stanowiska

Profil naukowy stanowiska wiąże się ze specjalnością naukową Zakładu Inżynierii Powierzchni Politechniki Warszawskiej. Od kandydatów oczekuje się: ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa, doświadczenia w realizacji projektów badawczych i prowadzeniu badań naukowych w obszarze wytwarzania chemicznych i elektrochemicznych powłok kompozytowych na osnowie niklu, badania chropowatości, adhezji, nano- i mikrotwardości, odporności korozyjnej i odporności na zużycie powłok galwanicznych oraz powłok PVD. Wymagane są umiejętności posługiwania się technikami badawczymi służącymi do opisu odporności korozyjnej materiałów oraz mechanizmów występującej korozji tj. metody potencjodynamiczne, spektroskopia impedancyjna, polaryzacja liniowa. Wymagane są umiejętności preparatyki próbek do badań metalograficznych i próbek do TEM oraz umiejętności pracy na skaningowym mikroskopie elektronowym oraz metalograficznym. Wymagana jest znajomość technik badania nanotwardości, badania adhezji metodą zarysowania oraz badań tribologicznych metodą kula-tarcza. Kandydat powinien mieć doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w języku polskim, z przedmiotów takich jak: inżynieria powierzchni, chemia, laboratorium funkcjonalizacji materiałów, technologia informacyjna, oraz w języku angielskim z materiałów stosowanych w farmacji i kosmetologii. Wymagane jest posiadanie dorobku naukowego udokumentowanego publikacjami, umiejętność pracy w zespole badawczym.

Dokumenty należy składać w pok. 206 na Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej, ul. Wołoska 141, tel. 22 234 87 29
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 31.01.2023.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: Prof. Anna Boczkowska, Dziekan WIM PW.