Adiunkt w grupie pracowników badawczo – dydaktycznych

  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na zatrudnienie adiunkta w Katedrze Psychologii i Socjologii  Zarządzania na podstawie umowy o pracę na czas określony w grupie badawczo-dydaktycznej

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20.07.2018 (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.).

Warunki jakie powinien spełniać kandydat:

·         stopień doktora, uzyskany na prestiżowej uczelni polskiej lub zagranicznej;

·         zainteresowania naukowe dotyczące psychologii i/lub socjologii zarządzania;

·         doświadczenie w prowadzeniu badań empirycznych;

·         dorobek naukowy udokumentowany  publikacjami  w recenzowanych  czasopismach lub monografiach;

·         doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim z zakresu psychologii zarządzania i/lub socjologii zarządzania oraz metodyki prowadzenia badań społecznych;

·         doświadczenie w pozyskiwaniu i realizowaniu grantów badawczych ze źródeł zewnętrznych;

·         naukowe doświadczenie międzynarodowe;

·         pożądane: interdyscyplinarne wykształcenie potwierdzone dyplomami magistra prestiżowych uczelni.

Warunki stanowiskowe:

1.      Nazwa stanowiska: adiunkt;

2.      Grupa pracowników: badawczo – dydaktyczna;

3.      Dyscyplina naukowa, w której kandydat będzie prowadził badania: nauki społeczne w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości;

4.      Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, kierowanie projektami naukowymi, pozyskiwanie środków na badania naukowe, publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego;

5.      Obowiązki dydaktyczne: prowadzenie zajęć dydaktycznych po polsku i po angielsku, prowadzenie zajęć za granicą, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego;

6.      Obowiązki organizacyjne: organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:

·         podanie skierowane do JM Rektora UW;

·         list motywacyjny skierowany do Komisji Konkursowej;

·         życiorys naukowy;

·         kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW – http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/),

·         odpis dyplomu doktora;

·         wykaz publikacji, w tym kopie najważniejszych publikacji,

·         oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku zatrudnienia kandydata (do pobrania ze strony UW – http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/);

·         informację o przetwarzaniu danych osobowych  – klauzula informacyjna oraz klauzula zgody (do pobrania ze strony UW – http://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp/druki-i-formularze/);

oświadczenie potwierdzające, że kandydat przystępujący do konkursu zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko badawczo – dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej Wydziału Zarządzania – http://www.wz.uw.edu.pl/files/wydzial_dokumenty/Oswiadczenie_o_zapoznaniu_sie_z_zasadami_konkursow_na_stanowiska_nauczycieli_akademickich_na_UW_pol.pdf.

Zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres:

Dziekanat Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego: wz@wz.uw.edu.pl

lub Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa, pok. 207B w terminie do 30.06.2021 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 31 lipca 2021 r.

Kandydatów zainteresowanych zgłoszeniem na konkurs zapraszamy do udziału w wirtualnym spotkaniu Katedry Psychologii i Socjologii Zarządzania (każdy pierwszy czwartek miesiąca). Kontakt: gwieczorkowska@uw.edu.pl

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wz@wz.uw.edu.pl