adiunkt

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski

WMIM/1210/EK/01/2021

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Adiunkta im. Samuela Eilenberga na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Zgodnie z ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgoda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na nie więcej niż 3 stanowiska adiunkta im. Samuela Eilenberga w grupie badawczo-dydaktycznej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki (Informatyka, Matematyka). Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. z 2020, poz. 85 ze zm.).

Samuel Eilenberg (1913-1998) uzyskał doktorat z matematyki na Uniwersytecie Warszawskim w 1936 roku, pod opieka Kazimierza Kuratowskiego i Karola Borsuka. Większość życia spędził w USA jako profesor Columbia University. Wywarł zasadniczy wpływ na rozwój języka współczesnej matematyki oraz informatyki; był współtwórca zarówno nowoczesnej topologii, teorii kategorii, algebry homologicznej, jak i teorii automatów. Jego droga naukowa symbolizuje otwartość oraz gotowość do poszukiwań i podejmowania nowych trudnych wyzwań naukowych, a także skutecznego nawiązywania współpracy naukowej.

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2021 lub 1 lutego 2022, pełny etat, konkurencyjne wynagrodzenie, zatrudnienie na 2 lub 4 lata (do ustalenia z wybranymi kandydatami), bez możliwości przedłużenia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe, odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka, oraz zajęcia dydaktyczne w zmniejszonym wymiarze
(120 godzin dydaktycznych rocznie).

Osoby ubiegające się o stanowisko adiunkta im. Samuela Eilenberga powinny posiadać:
1. doktorat z matematyki, informatyki lub dyscyplin pokrewnych uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat;
2. znaczące publikacje z matematyki lub informatyki w recenzowanych wydawnictwach lub konferencjach o zasięgu globalnym;
3. doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz gotowość do działań organizacyjnych związanych z dydaktyka;
4. znaczące doświadczenie międzynarodowe (staże zagraniczne, udział w projektach itp.)
Dodatkowymi atutami kandydatów będą:
• staż naukowy, odbyty poza Polska nie wcześniej, niż w ostatnich dwóch latach;
• ponadprzeciętne, udokumentowane publikacjami odpowiednio wysokiej jakości, tempo gromadzenia znaczącego dorobku naukowego, oraz klarowna perspektywa jego utrzymania.

Zainteresowani proszeni są o wysłanie e-mailem w postaci załączników następujących dokumentów:
1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,
• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawa o ochronie danych osobowych (patrz załącznik do ogłoszenia)
• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, ze zapoznałam / zapoznałem się zasadami przeprowadzania konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 119 Statutu UW i akceptuję te zasady;
2. odpis dyplomu doktorskiego i kopie wybranych publikacji (nie wiecej niz 3 prace);
3. życiorys zawodowy (cv) z kompletnym spisem publikacji, przygotowany według wzoru, patrz strona
https://www.mimuw.edu.pl/konkursy/;
4. opis projektów badawczych, które kandydat zamierza realizować (nie więcej niż 2 strony);
5. nazwiska i dane kontaktowe 3 osób, które mogłyby napisać opinie o kandydacie.
Materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: konkursy@mimuw.edu.pl ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia, nazwiska oraz stanowiska.

Termin zgłoszeń upływa 12 lutego 2021 roku.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisje Konkursowa powołana przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2021 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygniecie stanowi podstawę do dalszego postepowania.