asystent

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska

Kandydaci na stanowisko powinni posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej. Wybrany drogą konkursu kandydat powinien uzyskać pozytywną opinię wydziałowego ciała opiniodawczo-doradczego oraz właściwej rady naukowej dyscypliny, posiadać zainteresowania i predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej.

Od kandydatów wymagane jest w szczególności:

bardzo dobra znajomość języka angielskiego, także technicznego, w mowie i piśmie;
zainteresowania naukowe wiążące się ze specjalnością naukową Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym;
znajomość zagadnień związanych z gospodarką przestrzenną, planowaniem przestrzennym i urbanistyką;
znajomość programów komputerowych AutoCAD i ArcGIS
umiejętność pracy w zespole.

Wymienione dokumenty należy składać do dnia 20.02.2021 r. w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, Pl. Politechniki 1, pokój 302,
tel. 22 234 14 49.

Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW,  tel. 22 234 14 49, e-mail: iwona.kepa@pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 26.02.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Geodezji-i-Kartografii32