Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
Politechnika Warszawska

Od Kandydatki/ta oczekuje się znajomości zagadnień związanych z inżynierią środowiska, w tym nowoczesnych technik badawczych, interpretacji wyników pomiarów terenowych/laboratoryjnych oraz znajomości zagadnień związanych z degradacją i rekultywacją gleb/gruntów oraz badaniami i ocenami oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć i eksploatowanych instalacji. Stanowisko związane jest z planowaniem i realizowaniem Badań naukowych oraz publikacją ich wyników, jak również z prowadzeniem zajęć dydaktycznych. Kandydat/ka powinien/na posiadać także umiejętność obsługi systemów stosowanych w dydaktyce (MS Teams, USOS, Moodle…).

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa, pok. 302, tel. +48 22 234 78 87.

Bliższych informacji udziela: Anna Sodoś-Bartosiewicz (sekretariat.wibhis@pw.edu.pl).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 15.05.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Asystent-Wydzial-Instalacji-Budowlanych-Hydrotechniki-i-Inzynierii-Srodowiska16