Asystent badawczo-dydaktyczny

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Dziedzina nauki: technologia żywności i żywienia

REKTOR

SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO

W WARSZAWIE

ogłasza konkurs na stanowisko

asystent,  badawczo-dydaktyczny

 

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Nauk o Żywności, Katedra Technologii i Oceny Żywności, ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: asystent, badawczo-dydaktyczny

DZIEDZINA: Nauki rolnicze

DYSCYPLINA NAUKOWA: Technologia żywności i żywienia

DATA OGŁOSZENIA: 13.05.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.05-26.05.2021 r.

SŁOWA KLUCZOWE: technologia żywności, jakość żywności, emulsje, preparaty białkowe, błonnik

LINK DO STRONY:

I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wypełnienie formularzy ze strony
www.nauka.gov.pl/ministerstwo/praca/list-ministra i wysłanie na adres pracawnauce@nauka.gov.pl
III. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation z zachowaniem przy logowaniu stosownej nazwy organizacji, np.: Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Institute of Food Sciences

 

 

OPIS OGŁOSZENIA:

Osoba ubiegająca się o wymienione stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zmianami), w Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Dział VIII Pracownicy SGGW)

Poszukiwany jest kandydat (-tka), który (-a) łącznie spełnia następujące wymagania:

·       posiada tytuł magistra inżyniera w zakresie technologii żywności i żywienia, i w stopniu zaawansowanym realizuje pracę doktorską z zakresu technologii żywności;

·       posiada umiejętności i doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych dotyczących emulsji spożywczych oraz wykorzystania dodatków do żywności, ze szczególnym uwzględnieniem preparatów białkowych i błonnikowych;

·       wykazuje znajomość standardowych technik analizy żywności;

·       posiada dorobek publikacyjny w postaci co najmniej 4 publikacji naukowych z zakresu technologii żywności, posiadających indeks wpływu JCR, o sumarycznym wskaźniku impact factor nie mniejszym niż 7;

·       był (-a) uczestnikiem krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych;

·       posiada doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach naukowych;

·       posiada umiejętności i doświadczenie w zakresie redagowania publikacji o tematyce związanej z technologią żywności;

·       posiada doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami m.in. z zakresu ogólnej technologii żywności i opakowań żywności;

·       wykazuje znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne przygotowywanie publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych;

·       posługuje się językiem polskim w stopniu zaawansowanym umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami;

·       posługuje się komputerowymi programami użytkowymi (MS Teams, Word, Excel, Power Point oraz pocztą elektroniczną).

Kandydat powinien ponadto wykazywać pozytywne cechy osobowości, przede wszystkim kreatywność, odpowiedzialność, sumienność i pracowitość, ponadto komunikatywność, gotowość do pogłębiania wiedzy, umiejętność współpracy w zespołach krajowych i międzynarodowych, życzliwość i lojalność wobec zespołu, w którym będzie zatrudniony oraz wobec studentów, jak też wykazywać zainteresowanie tematyką badawczą w zakresie emulsji spożywczych i oddziaływania białek roślinnych oraz błonnika na cechy żywności, w tym przetworów mięsnych. Atutem będzie znajomość tematyki tworzenia i badania oleożeli.

 

Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:

1. Podanie o zatrudnienie na ww. stanowisko, kierowane do JM Rektora SGGW,

2. Poświadczony odpis dyplomu ukończenia studiów doktorskich,

3. Kwestionariusz osobowy,

4. Życiorys z uwzględnieniem pracy zawodowej oraz osiągnięć naukowych w tym wykaz publikacji,

5. Niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania,

6. Oświadczenie, potwierdzające spełnienie wymagań określonych w art. 113 ustawy

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) wraz z oświadczeniem, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy  w rozumieniu w/w ustawy w przypadku wygrania konkursu, które można uzyskać w Biurze Spraw Osobowych.

 

Osoby spoza uczelni składają dodatkowo:

1. Opinię z ostatniego miejsca pracy,

2. Świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu.

 

Miejsce składania dokumentów:

papierowo: Sekretariat Instytutu Nauk o Żywności, bud. 32, pok. 53, 02-776 Warszawa,

ul. Nowoursynowska 159, nr tel.: 022 5937510 lub elektronicznie: inoz@sggw.edu.pl

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27.05.2021 r.

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.

Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

Konkurs ma charakter jednoetapowy.

 

Prosimy o załączenie następującego oświadczenia:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w celu uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.)

 

Klauzula informacyjna:

Informujemy, iż wszelkie dane osobowe jakie zostaną przekazane przez Pana/Panią w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (zwaną dalej SGGW) będą przetwarzane przez SGGW w celu przeprowadzenia wyżej wymienionego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 2016 r. Nr L 119, s. 1), zwanego dalej RODO. Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, z siedzibą przy ul. Nowoursynowskiej 166, 02-787 Warszawa. Dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przez SGGW. W SGGW powołany został Inspektor Ochrony Danych nadzorujący prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sggw.pl. Zgodnie z przepisami RODO informujemy, iż posiada Pan/Pani prawo dostępu od SGGW jako Administratora Danych Osobowych do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inoz@sggw.edu.pl