Asystent badawczo-dydaktyczny

Instytut Optoelektroniki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW

NUMER REFERENCYJNY: 2-IOE-CIBio-ASBD-21

INSTYTUCJA: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Optoelektroniki
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: asystent badawczo – dydaktyczny, pełny etat, podstawowe miejsce pracy
DYSCYPLINA NAUKOWA: INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
DATA OGŁOSZENIA: 15.02.2021
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15.03.2021
LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: preparatyka wstępna i obrazowanie komórek Prokaryota i Eukaryota za pomocą technik mikroskopowych, prowadzenie hodowli komórkowych, badania cytotoksyczności, modyfikacje powierzchni biomateriałów do zastosowań w biomedycynie

 

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi) 

Kandydat powinien wykazywać się wiedzą i doświadczeniem praktycznym związanym z obrazowaniem struktur biologicznych przy wykorzystaniu różnych technik mikroskopowych. W szczególności Kandydat powinien posiadać doświadczenie w preparatyce i obrazowaniu struktur biologicznych przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego, mikroskopu konfokalnego i mikroskopu sił atomowych. Powinien wykazać się umiejętnością prowadzenia hodowli komórkowych i określania cech fenotypowych komórek w badaniach biomedycznych. Powinien posiadać doświadczenie w badaniu biokompatybilności materiałów do zastosowań biomedycznych. Kandydat powinien posiadać wiedzę i doświadczenie praktyczne związane z modyfikacją biomateriałów przy pomocy technik laserowych oraz zastosowaniami laserów w medycynie. 

Kandydat powinien posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Do obowiązków Kandydata będą należały udział w realizacji projektów badawczych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

I.                   Wymagania od kandydata:

–        spełnienie wymagań określonych w np. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm);

–        stopień naukowy magistra z nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne lub chemiczne;

–        przynajmniej pięć lat doświadczenia w pracy w zespołach badawczych;

–        uczestnictwo w projektach badawczych dotyczących obrazowania zmian w komórkach eukariotycznych i prokariotycznych pod wpływem różnych czynników fizyko-chemicznych;

–        szkolenia w zakresie zaawansowanej obsługi skaningowego mikroskopu elektronowego i doświadczenie w obrazowaniu próbek biologicznych przy pomocy tego mikroskopu;

–        szkolenia oraz doświadczenie w zakresie obrazowania próbek biologicznych przy pomocy mikroskopu konfokalnego oraz innych mikroskopów optycznych;

–        doświadczenie w obrazowaniu preparatów biologicznych za pomocą mikroskopu sił atomowych;

–        dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach recenzowanych z listy JCR;

–        znajomość zasad pracy laboratoryjnej z materiałem biologicznym, poparta doświadczeniem w prowadzeniu hodowli komórkowych i badań na komórkach eukariotycznych;

–        doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej, udokumentowane wykazem godzin dydaktycznych.

 

 

II. Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

–        podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

–        kwestionariusz osobowy;

–        życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–        odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

–        oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),

–        oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,

–        oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

–        oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,

–        oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

–        oświadczenie czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Wzory dokumentów dostępne na stronie:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

III. Dokumenty należy składać w terminie do 15.03.2021 r.

·         osobiście: w Sekretariacie Instytutu Optoelektroniki, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2; bud. 136, pok. 114;

·         listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Instytut Optoelektroniki, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 – decyduje data wpływu do WAT;

Uchybienia formalne, które spowodują odrzucenie oferty: brak kompletu dokumentów wymienionych w punkcie II.

Aplikacja powinna być opatrzona numerem referencyjnym: 2-IOE-CIBio-ASBD-21

 

IV. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: (+48) 261 83 96 96

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postępowania konkursowego.

FORM FOR EMPLOYERS

REFERENCE NUMBER: 2-IOE-CIBio-ASBD-21

INSTITUTION: Military University of Technology, Institute of Optoelectronics
CITY: Warsaw
POSITION: Research and teaching assistant, full time, (primary place of employment
DISCIPLINE: Biomedical Engineering
POSTED: 15.02.2021
EXPIRES: 15.03.2021
WEBSITE www.wat.edu.pl

KEY WORDS: preliminary preparation and imaging of prokaryotic and eukaryotic cells using microscopic techniques, conducting cell cultures, cytotoxicity studies, and modification of the surface of biomaterials for biomedical applications

 

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

The candidate should demonstrate the knowledge and practical experience in imaging biological structures using various microscopic techniques. In particular, the candidate should have experience in the preparation and imaging of biological structures using scanning electron microscopy, confocal microscopy, and atomic force microscopy. He/she should demonstrate the ability to conduct cell cultures and determine phenotypic features of cells in biomedical research. He/she should have experience in testing the biocompatibility of materials for biomedical applications. The candidate should have the knowledge and practical experience related to the modification of biomaterials using laser techniques and the use of lasers in medicine.

The candidate should have experience in teaching students. The candidate’s duties will include participation in the implementation of research projects and teaching students.

I. Admission requirements:

–        meets the requirements determined in art. 113 of the „Law on Higher Education and Science”, July 20, 2018, (Journal of Laws of 2020, item 85);

–        a master’s degree in natural sciences, especially in biological or chemical sciences;

–        at least five years of experience working in research teams;

–        participation in research projects on imaging eukaryotic and prokaryotic cells under the influence of various physico-chemical stimuli;

–        training in advanced operation of the scanning electron microscope and experience in imaging biological samples using this microscope;

–        training and experience in imaging biological samples using a confocal microscope and other optical microscopes;

–        experience in imaging biological preparations using an atomic force microscope;

–        publications in peer-reviewed journals from the JCR list;

–        knowledge of the principles of laboratory work with biological material, supported by experience in conducting cell cultures and research on eukaryotic cells;

–        experience in teaching students at a university in the field of natural sciences, documented with a list of teaching hours.

 

II. The competition application should include:

–        a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,

–        candidate’s questionnaire,

–        CV,

–        copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate’s 
qualifications,

–        a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act,

–        a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law 
in force,

–        a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,

–        a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term
basis/contract,

–        a declaration on the full use of civil rights,

–        a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

Document templates available on the website:

https://bip.wat.edu.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow

 

III. Documents should be submitted till 15.03.2021

–    in person: to the secretary’s office of the Institute of Optoelectronics at the front 
desk, Military University of Technology, Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St, 
building 136, room 114;

–    by post: at the Military University of Technology, Institute of Optoelectronics, 00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.;

Formal defects that constitute an absolute ground for the rejection of a tender are lack of documents mentioned in point II. 

The application should have a reference number: 2-IOE-CIBio-ASBD-21

 

IV. Additional information can be obtained by telephone: (+48) 261 83 96 96

The competition will be adjudicated within two weeks from the deadline for submission of offers.

The competition is the first stage specified in the Statute of the Military University of Technology of employment procedure as an academic teacher, and its positive resolution is the basis for further progress. The final decision on employing a person selected in the course of the competition is made by the Rector. The Military University of Technology reserves the right not to resolve the competition without giving a reason. The University does not provide accommodation.

At the end of the recruitment process, offers that do not meet the formal requirements and all other offers except the offer of the selected candidate are destroyed after one month from the day of the competition procedure completion.