adiunkt

Instytut Nauk Prawnych
Polska Akademia Nauk
  • Forma zatrudnienia: Część etatu
  • Dziedzina nauki: nauki prawne

INSTYTUCJA: Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: adiunkt/ka w Poznańskim Centrum Praw Człowieka INP PAN

DYSCYPLINA NAUKOWA: międzynarodowe prawo publiczne, prawa człowieka, prawa pamięci

DATA OGŁOSZENIA: 13.09.2021 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.10.2021 r.

LINK DO STRONY: http://inp.pan.pl

SŁOWA KLUCZOWE: adiunkt, nauki prawne, międzynarodowe prawo publiczne, prawa człowieka

DATA WYGAŚNIĘCIA OGŁOSZENIA: 04.10.2021 r.

DATA ROZPOCZĘCIA PRACY: 01.11.2021 r.

 

 

Opis (tematyka, oczekiwania):

1)     adiunkt/ka, specjalista/ka w zakresie międzynarodowego prawa praw człowieka

 

Kandydaci/kandydatki muszą być zainteresowani/ne prowadzeniem pracy badawczej w zakresie prawa międzynarodowego, w obszarze szeroko pojętego tematu projektu grantowego wskazanego poniżej.

 

Adiunkci/tki, zatrudnieni/zatrudnione będą w ramach projektu badawczego pt. ‘The Challenge of Populist Memory Politics for Europe: Towards Effective Responses to Militant Legislation on the Past’, finansowanego ze środków Volkswagen Stiftung (więcej informacji na temat projektu grantowego: http://portal.volkswagenstiftung.de/search/projectDetails.do?ref=9B053). Pracami badawczymi kierować będzie dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias.

 

 

Wymagania:

1)     stopień naukowy doktora prawa lub złożona już do obrony praca doktorska

2)     doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie tematyki ochrony praw człowieka,

3)     osiągniecia naukowe związane z tematyką praw człowieka, w tym zdobyte nagrody i stypendia,

4)     umiejętność́ prowadzenia działalności organizacyjnej związanej z pracami podejmowanymi w Instytucie,

5)     zdolność aktywnego włączenia się w prace badawcze Instytutu,

6)     biegła znajomość języka angielskiego i polskiego.

 

Mile widziane:

1)     doświadczenie w organizacji wydarzeń naukowych i edukacyjnych,

2)     dobra znajomość zagadnienia praw pamięci oraz literatury przedmiotu,

3)     doświadczenie i osiągniecia w aplikowaniu o i/lub realizacji projektów i grantów finansowanych ze środków publicznych, w tym z funduszy europejskich,

4)     doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym,

5)     znajomość drugiego języka obcego, w szczególności jednego z języków wschodnioeuropejskich,

6)     podstawy obsługi strony internetowej oraz mediów społecznościowych (twitter).

 

Kandydaci/tki proszeni/one są o dostarczenie następujących dokumentów:

1)     podanie o zatrudnienie adresowane do Dyrektora Instytutu,

2)     odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy magistra prawa, stosunków międzynarodowych lub europeistyki) oraz odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk prawnych lub potwierdzenie złożenia pracy doktorskiej,

3)     CV wraz z listem motywacyjnym (list maksymalnie 3 strony),

4)     życiorys naukowy ze wskazaniem zainteresowań badawczych oraz wyszczególnieniem działalności naukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej (maksymalnie 3 strony),

5)     praca doktorska w wersji elektronicznej,

6)     wykaz publikacji wraz z kopiami,

7)     oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)     oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w konkursie na zatrudnienie pracownika naukowego” (https://inppan.bip.gov.pl, zakładka „Konkursy i ogłoszenia o pracę”, następnie „Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych”),

9)     oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN kandydat/ka wyrazi zgodę na zaliczenie go do liczby N na rzecz Instytutu i zadeklaruje prowadzenie badań naukowych w Instytucie Nauk Prawnych PAN,

10)  oświadczenie, że w chwili zatrudnienia w Instytucie Nauk Prawnych PAN podstawowym miejscem pracy kandydata/tki będzie Instytut w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

 

Dokumenty należy składać pocztą elektroniczną na adres inp@inp.pan.pl (w tytule maila proszę wpisać „Konkurs MEMOCRACY”). Termin składania dokumentów upływa z dniem 04.10.2021 r.

Wybrani/ne kandydaci/tki zostaną zaproszeni/one na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się drogą zdalną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.10.2021 r.

O wyniku konkursu każdy/każda z kandydatów/ek zostanie poinformowany/a drogą mailową.

Od wyniku konkursu przysługuje odwołanie.

Liczba wolnych stanowisk pracy: 2

Forma zatrudnienia: 1 stanowisko pracy: umowa o pracę na czas 36 miesięcy, w wymiarze 50% czasu pracy, w systemie zadaniowym.

Forma zatrudnienia: 2 stanowisko pracy: umowa o pracę na czas 36 miesięcy, w wymiarze 25% czasu pracy, w systemie zadaniowym.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na inp@inp.pan.pl