asystent badawczy

 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: część etatu, umowa o pracę
 • Wynagrodzenie: 8950 PLN (przy pełnym etacie) zł brutto
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • historia

Opis stanowiska

Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Zakładzie Historii Starożytnej, Wydział Historii,
Uniwersytet Warszawski do projektu badawczego STONE-MASTERS „Masters of the stone: The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third–fifth century AD)”

Planowany okres zatrudnienia: 48 miesięcy (1 października 2023 – 30 września 2027) 

Łączne wynagrodzenie brutto: ok. 8950 PLN (w przypadku zatrudnienia na pełny etat. W razie zatrudnienia na 80% etatu wysokość wynagrodzenia zostanie odpowiednio zredukowana).

Nazwa stanowiska: asystent naukowy

Dyscyplina naukowa: historia 

Liczba stanowisk: 1 (pełny etat lub minimum 80% etatu)

Opis projektu:

Głównym celem projektu STONE-MASTERS jest wyjaśnienie przyczyny wielkiej transformacji rzymskich tradycji upamiętniania w dziedzinie epigrafiki. Aby kompleksowo przeanalizować to zjawisko, w ramach projektu zostanie zbudowany atlas ilustrujący wysoce zregionalizowaną sieć warsztatów identyfikujących miejsca pochodzenia inskrypcji z III do V w. n.e. Dla potrzeb epigrafiki grecko-rzymskiej zostaną zaadaptowane metodologie studiów warsztatowych opracowane dla innych rzemiosł i okresów (w szczególności dla wczesnogreckich malarzy waz greckich oraz skrybów i ich skryptoriów). Działania te mają na celu wyeksponowanie roli wytwórców inskrypcji – rzemieślników – jako podstawowych agentów wertykalnego transferu kulturowego, a w konsekwencji redefiniowanie koncepcji transferu kultury elit do warstw średnich i niższych.

Ze względu na złożoność zaplanowanych zadań, przyjęto następujące cele cząstkowe:

 • Zidentyfikowanie warsztatów i rzemieślników zaangażowanych w tworzenie zwykłych inskrypcji między III a V w. n.e.
 • Identyfikacja twórców tekstów, która obejmuje cel szczegółowy 2a: identyfikacja autorów tekstów unikatowych: np. wierszy pisanych na zamówienie, epigramów nagrobnych, tekstów prawnych itp. oraz cel szczegółowy 2b: identyfikacja i rekonstrukcja zawartości wzorników wykorzystywanych przez warsztaty kamieniarskie do wytwarzania „masowo produkowanych” inskrypcji.
 • Opracowanie Cyfrowego Atlasu Warsztatów Kamieniarskich (DAWE), narzędzia do kontekstualizacji różnych rodzajów świadectw pamięci (dotyczących osób, warsztatów, wzorników, czasu i zasięgu geograficznego ich występowania); oraz do śledzenia wzajemnych korelacji.
 • Ocena wpływu zmian zachodzących w kulturze warsztatowej w III w. n.e. i później na rzymskie podejście do przedstawiania własnej przeszłości.
 • Wybrany kandydat/kandydatka zostanie przeszkolony/przeszkolona w zakresie obsługi narzędzi cyfrowych i programów opracowanych specjalnie na potrzeby projektu.

Zakres zadań: 

 • Gromadzenie danych epigraficznych z późnego Cesarstwa zachodniorzymskiego, wybór znaczących dowodów i wprowadzanie ich do Cyfrowego Atlasu Warsztatów Kamieniarskich (DAWE).
 • Przeszukiwanie łacińskich źródeł literackich pod kątem nazw i opisów czynności kamieniarzy i mozaikarzy.
 • Współorganizacja wydarzeń projektowych (panele, konferencje, warsztaty).
 • Publikacja pod kierunkiem kierownika projektu artykułów naukowych związanych z tematem projektu w międzynarodowych czasopismach.
 • Udział w międzynarodowych kongresach i seminariach związanych z zakresem projektu, a także w warsztatach i szkołach letnich organizowanych w ramach projektu.
 • Rozpowszechnianie wiadomości o postępach projektu w mediach społecznościowych.
 • Prowadzenie zajęć dla uczniów szkół średnich w celu propagowania wiedzy na temat epigrafiki, archeologii i historii starożytnej.
 • Udział w cotygodniowych spotkaniach zespołu (osobiście lub za pomocą komunikatorów internetowych) dotyczących postępów w pracy.

 

Wymagania niezbędne:

 1. Tytuł magistra ze specjalizacją w historii, archeologii, epigrafice lub historii sztuki późnego Cesarstwa zachodniorzymskiego.
 2. Bardzo dobra znajomość łaciny.
 3. Języki nowożytne: biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; znajomość niemieckiego, francuskiego i włoskiego pozwalająca na czytanie ze zrozumieniem i streszczanie tekstów. Znajomość języka polskiego nie jest wymagana.
 4. Gotowość do przeprowadzenia się do Warszawy na czas trwania projektu.
  W przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy oczekuje się, że wybrany kandydat/kandydatka będzie poświęcać 40 godzin tygodniowo na realizację zadań projektowych. W przypadku mniejszego wymiaru czasu pracy liczba godzin będzie proporcjonalnie zmniejszona.

Umiejętności mile widziane:

 • Podstawowa znajomość greki klasycznej.
 • Doświadczenie w pracy w zespole, dobra umiejętność współpracy.

Procedura konkursowa:

 • Termin składania dokumentów: 31 marca 2023 r.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 kwietnia 2023 r.
 • Tryb postępowania komisji konkursowej określają przepisy obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim.
  Na podstawie wstępnej oceny zgłoszeń komisja wyłoni grupę kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się online w kwietniu 2023 r.
 • O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. Po skompletowaniu dokumentów dotyczących zatrudnienia, z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony.
 • Początek zatrudnienia planowany jest na 1 października 2023 r.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
 2. Odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich.
 3. CV z listą publikacji (po angielsku).
 4. List motywacyjny (po angielsku).
 5.  Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.; wzór załączony poniżej).
 6. Kwestionariusz osobowy dla kandydata (Kwestionariusz dla osoby obiegającej się o zatrudnienie).
 7. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4).

Wszystkie dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: dziekanat.wh@uw.edu.pl w tytule wpisując: „Konkurs STONE MASTERS West – asystent”.

W przypadku gdy wybrany kandydat nie przyjmie oferty pracy, komisja rekrutacyjna może zaproponować to stanowisko kolejnej osobie z listy osób spełniających kryteria rekrutacji.

Załączniki