doktorant – stypendysta

Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

Konkurs na stanowisko doktoranta w ramach grantu NCN Preludium-Bis z rekrutacją do Szkoły Doktorskiej BioPlanet

Nazwa jednostki: Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie, ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa. 
Nazwa stanowiska: doktorant-stypedysta(tka)

Wymagania: zgodnie z wymogami Narodowego Centrum Nauki (Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowych) do konkursu może przystąpić osoba, która:

–       nie posiada stopnia naukowego doktora i nie jest uczestnikiem szkoły doktorskiej;

–       finalizuje studia magisterskie lub ma ukończone studia magisterskie w obszarze: biologia,  biotechnologia, biochemia, weterynaria lub pokrewnym;

–       zna język angielski w stopniu umożliwiającą wygłaszanie seminariów i przygotowanie publikacji;

–       ma silną motywację do pracy naukowej, wykazuje zaangażowanie w realizację zaplanowanych badań, jest kreatywna w rozwiązywaniu problemów, samodzielna oraz potrafić pracować w zespole.

Wymagania dodatkowe:

–       znajomość fauny pasożytniczej ssaków, doświadczenie w pracy terenowej (zbiór stawonogów, odłowy drobnych ssaków),

–       doświadczenie w pracy laboratoryjnej  w zakresie podstawowych metod diagnostyki parazytologicznej,

–       praktyczna znajomość podstawowych technik mikroskopowych, techniki PCR.

Kandydat oceniany będzie przede wszystkim pod kątem kompetencji do realizacji zadań określonych w projekcie zgodnie z regulaminem NCN przyznawania stypendiów doktoranckich w ramach projektów PRELUDIUM BIS 2.
Przy ocenie kandydatów będą brane pod uwagę m.in.:

–       wiedza z zakresu parazytologii ogólnej, biologii pasożytów zewnętrznych i ich roli jako przenosicieli patogenów,

–       umiejętność pracy w zespole,

–       osiągnięcia takie jak: publikacje, nagrody, wyróżnienia, stypendia itp.

Opis zadań:

Aktywne uczestnictwo w pracach naukowo-badawczych realizowanych w ramach grantu Preludium Bis 2 Narodowego Centrum Nauki, którego kierownikiem i promotorem pracy doktorskiej jest prof. dr hab. Grzegorz Karbowiak– lider zespołu badawczego. Tytuł grantu i jednocześnie pracy doktorskiej: „Dynamika sezonowa zakażeń kleszczy patogenami chorób transmisyjnych”.

Do obowiązków doktoranta będzie należało m.in.: prowadzenie badań naukowych, obejmujących zbiór materiału badawczego w terenie, diagnostyka w kierunku patogenów, analiza wyników, przygotowanie raportów oraz publikacji naukowych, aktywna promocja projektu i uzyskanych wyników, wystąpienie z wnioskiem do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) o finansowanie stażu zagranicznego w  University of Leipzig, The Faculty of Veterinary Medicine, Institute of Animal Hygiene and Veterinary Public Health, Niemcy, trwającego 6 miesięcy, a po uzyskaniu jego finansowania realizacja tego stażu w trakcie trwania projektu Preludium Bis 2, przygotowanie rozprawy doktorskiej z kierownikiem projektu jako promotorem. Zgodnie z regulaminem konkursu projekt musi zakończyć się uzyskaniem stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

Typ konkursu NCN: PRELUDIUM BIS – NZ

Limit dostępnych miejsc: 1

Termin rozpoczęcia składania zgłoszeń: 20 września 2021 r.

Termin zakończenia składania zgłoszeń: 25 września 2021 r. do godz. 16.00
Forma składania zgłoszeń: email
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 27 września 2021 r.

Warunki zatrudnienia:
Wynagrodzenie: Stypendium doktoranckie PRELUDIUM BIS 2 w miesięcznej wysokości 5 tys. zł brutto-brutto do przeprowadzenia oceny śródokresowej; 6 tys. zł brutto-brutto po przeprowadzeniu oceny śródokresowej.

Dodatkowe informacje:
KANDYDACI SĄ PROSZENI O ZŁOŻENIE NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW W FORMIE ELEKTRONICZNEJ NA ADRESY EMAIL: kierownika projektu/promotora prof. dr hab. Grzegorza Karbowiaka: grzgrz@twarda.pan.pl oraz koordynatora BioPlanet w Instytucie Parazytologii PAN dr hab. Jakuba Gawora: gaworj@twarda.pan.pl

1. Życiorys zawierający przebieg dotychczasowego kształcenia, zatrudnienia i pracy naukowej  wraz listą publikacji oraz krótkim opisem osiągnięć naukowych zawierającym w szczególności informacje o udziale w konferencjach, warsztatach, szkoleniach i stażach naukowych, udziale w projektach badawczych, zaangażowaniu w towarzystwach i kołach naukowych, przyznanych wyróżnieniach i stypendiach naukowych,

2. Wniosek o przyjęcie do szkoły doktorskiej wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego oraz oświadczeniem o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem,

3. Odpis dyplomu ukończenia studiów bądź zaświadczenie o ich ukończeniu.

4. Certyfikaty lub inne dokumenty świadczące o stopniu znajomości języka angielskiego, jeżeli kandydat nimi dysponuje.

5. List motywacyjny

 

Ocena wniosków kandydatów odbędzie się zgodnie z par. 14 Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2016/uchwala96_2016-zal1.pdf), obowiązującym dla konkursów PRELUDIUM BIS 2 oraz zgodnie z Regulaminem Rekrutacji do Szkoły Doktorskiej BioPlanet.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane zgłoszenia.
Rekrutacja jest dwuetapowa i obejmuje 1) ocenę dokumentacji kandydatów oraz 2) rozmowę kwalifikacyjną z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. Złożonych dokumentów nie zwracamy.

W przypadku negatywnej decyzji o rekrutacji do Szkoły Doktorskiej BioPlanet, kandydat może odwołać się do Dyrektora Instytutu Parazytologii PAN w terminie 14 dni od daty zapadnięcia decyzji.  

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
W stopce listu motywacyjnego należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przez Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie”.