doktorant – stypendysta

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
 • Wynagrodzenie: około 3700 PLN (netto)
 • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

Please find the English version in attachement.

 

Tytuł projektu: Rozwój algorytmów mionowego układu wyzwalania detektora Compact Muon Solenoid do fazy wysokiej świetlności Wielkiego Zderzacza Hadronów

Kierownik Projektu:  dr hab. Artur Kalinowski

Nazwa Jednostki:  Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki, 

Czas trwania: 45 miesięcy 

Termin rozpoczęcia pracy: 1 października 2022

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki wprowadzonym uchwałą Rady Narodowego Centrum Nauki nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r.

Opis projektu: Warszawska grupa eksperymentu  CMS, działająca na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego poszukuje osoby na stanowisko doktoranta.  Nowa osoba wzmocni  aktywność grupy związaną układem wyzwalania pierwszego stopnia (L1). Eksperyment CMS analizuje dane ze zderzeń proton-proton zachodzące w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) w CERN w Genewie. Grupa Warszawska zbudowała, uruchomiła i obsługuje jeden z trzech układów systemu wyzwalania pierwszego stopnia zorientowanego na detekcję mionów. Układ L1 wykorzystuje programowalne układy scalone do realizacji algorytmów mających na celu wybór interesujących zderzeń proton-proton w LHC.  Detektor CMS jest  modernizowany w celu przystosowania do pracy przy zmodernizowanym akceleratorze LHC z podwyższoną intensywnością zderzeń hadronów. Grupa Warszawska ma za zadanie modernizację części układu wyzwalania opartego na mionach. Zakończenie modernizacji detektora jest przewidziane na 2028 rok.

Oczekuje się, że zakwalifikowana osoba wniesie znaczny wkład w rozwój nowego algorytmu układu wyzwalania, L1, wykorzystującego uczenie maszynowe. Dodatkowo osoba ta będzie odpowiedzialna za przygotowania i testy nowego układu L1. 

Zakwalifikowana osoba rozpocznie kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego i będzie zobowiązana do uczęszczania na wykłady w ramach jej programu.  Doktorant ma obowiązek odbycia praktyk dydaktycznych prowadząc w sumie 180 godzin zajęć w czasie trwania studiów.

Główne zadania:

 • projektowanie nowych algorytmów układu wyzwalania, wykorzystujących uczenie maszynowe
 • implementacja nowych algorytmów w języku C++ 
 • testowanie implementacji algorytmów w programowalnych układach scalonych
 • obsługa systemu układu wyzwalania detektora CMS (ang. trigger shifts, trigger operation)

Wymagania:

 • stypendysta jest uczestnikiem studiów doktoranckich lub jest doktorantem w Szkole Doktorskiej lub rozpocznie kształcenie w Szkole Doktorskiej przed podpisaniem umowy stypendialnej. Osoba wyłoniona w konkursie może być przyjęta do Szkoły Doktorskiej poza standardowym limitem przyjęć i harmonogramem. 
 • wykształcenie pozwalające na naukę w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
 • dyplom ukończenia studiów II stopnia w dziedzinie fizyki wysokich energii lub pokrewnej
 • umiejętność programowania w języku C++  (znajomość języka Python będzie dodatkowym atutem)
 • doświadczenie w pracy z programowalnymi układami elektronicznymi będzie dodatkowym atutem
 • doświadczenie w analizie danych z dużych eksperymentów fizyki wysokich energii lub pokrewnych będzie dodatkowym atutem

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • skan podpisanego listu motywacyjnego z informacją o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia oraz dostępny pod URL: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx 
 • życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach
 • listę wystąpień konferencyjnych oraz publikacji, włączając wewnętrzne dokumenty eksperymentów opisujące badania do  których kandydat wniósł własny wkład
 • co najmniej jeden list polecający,  wysłany przez autora bezpośrednio na adres  a.kalinowski2@uw.edu.pl,  
 • skan dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów
 • drugiego stopnia lub równorzędny. W przypadku gdy dyplom został wydany w języku
 • innym niż polski lub angielski,  zakwalifikowany kandydat będzie musiał dostarczyć jego tłumaczenie przysięgłe. Kandydaci posiadający dyplom spoza państw UE, EFTA oraz państw sygnatariuszy umowy Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region – powinni przedstawić dokument certyfikujący posiadany dyplom na terenie RP, więcej szczegółów można znaleźć pod URL: https://nawa.gov.pl/en/recognition/recognition-for-academic-purposes/applying-for-admission-to-doctoral-studies

Oferujemy:

 • pracę w doświadczonym zespole
 • stabilne finansowanie na cały okres trwania kształcenia w Szkole Doktorskiej. Trzy miesiące brakujące do pełnych 4 lat są finansowane przez Rektora UW na poziomie stypendium Szkoły Doktorskiej
 • częste wyjazdy do CERN w Genewie

Forma składania dokumentów: elektronicznie na adres: a.kalinowski2@uw.edu.pl,   

 O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Procedura rekrutacji zostanie zakończona do dnia 16 lipca 2022.  W przypadku rezygnacji wyłonionego kandydata, rezerwuje się prawo wskazania kolejnego kandydata z listy rankingowej. 

Dodatkowe zapytania związane z Projektem i rekrutacją proszę kierować do Artura Kalinowskiego na adres  a.kalinowski2@uw.edu.pl.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na a.kalinowski2@uw.edu.pl