1 Asystent badawczo-dydaktyczny

Wydział Historii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 4000-4200 PLN brutto
  • Dziedzina nauki: historia

Konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie historia na Wydziale Historii UW, w Zakładzie Historii XX wieku

Planowane zatrudnienie na pełny etat na 12 miesięcy.
Planowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4000-4200 PLN / mies.
Zatrudnienie od 1 września 2023.

I. Wymagane kwalifikacje kandydatów

1. Specjalizacja z zakresu archiwistyki i zarządzania dokumentacją oraz historii XX wieku.
2. Tytuł magistra historii uzyskany nie wcześniej niż w 2013 r.
3. Osiągnięcia naukowe, których wyrazem są publikacje, i czynny udział w konferencjach naukowych.
4. Dodatkowym atutem będą:

– udział w grantach badawczych;
– udokumentowane doświadczenie dydaktyczne;
– inne osiągnięcia i wyróżnienia naukowe.

II. Procedura konkursowa
Termin składania dokumentacji: 19 kwietnia 2023 r. Liczy się data wpływu.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 maja 2023 r.

Tryb postępowania komisji konkursowej określają przepisy obowiązujące na UW i Wydziale Historii.
Po dokonaniu oceny formalnej wniosków komisja może dokonać wstępnej oceny zgłoszeń i na tej
podstawie wyłonić grupę kandydatów dopuszczonych do dalszych etapów postępowania.
O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Jednocześnie informujemy, że konkurs jest jedynie pierwszym etapem określonej w Statucie UW
procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie
stanowi podstawę do dalszego postępowania.

III. Opis obowiązków zatrudnionego pracownika

1. Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie historia oraz publikowanie ich wyników w obiegu
krajowym i międzynarodowym.

2. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze 210 h dydaktycznych rocznie, takich m.in. jak
Podstawy teorii i prawa archiwalnego, Zarządzanie dokumentami i archiwum bieżącym w instytucji;
Współczesne systemy zarządzania dokumentacją, ćwiczenia z historii Polski XX wieku, ćwiczenia
z historii powszechnej XX wieku.

3. Gotowość pełnienia powierzonych sobie funkcji organizacyjnych na Wydziale Historii.

IV. Wykaz wymaganych dokumentów

1. Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora UW.
2. Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) (dostępne na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych
UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/; Informacja dotycząca przetwarzania danych
osobowych przy rekrutacji do pracy).
3. Odpis nadania stopnia doktora lub inny dokument poświadczający posiadanie stopnia doktora.
4. CV z listą publikacji.
5. Opis projektu badawczego na najbliższe lata (opis planów naukowych).
6. Kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych
UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/; Kwestionariusz osobowy dla osoby
ubiegającej się o zatrudnienie).
7. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela
akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września
2019 r., par. 1, ust. 4).
Dokumenty należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: dziekanat.wh@uw.edu.pl, podając
w tytule wiadomości: „Konkurs – XX wiek – asystent”.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wh@uw.edu.pl