1 stanowisko adiunkt

Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

OGŁOSZENIE nr 1
DOTYCZĄCE NABORU NA WOLNE STANOWISKO PRACY
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO
INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
MIASTO: WARSZAWA
STANOWISKO: adiunkt b-d (podstawowe miejsce zatrudnienia)
W GRUPIE PRACOWNIKÓW: badawczo-dydaktycznych
WYMIAR ETATU: pełny etat
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.05.2022 r. LINK DO STRONY: www.wojsko-polskie.pl/wat
PLANOWANE ZATRUDNIENIE OD: 1 październik 2022 roku
Przewidywany zakres obowiązków:
− prowadzenie zajęć ze studentami na kierunku Zarządzanie, zwłaszcza w zakresie: nauki o organizacji, zarządzania kapitałem organizacyjnym, zarządzania ochroną własności intelektualnej;
− prowadzenie wykładów i ćwiczeń na różnych kierunkach studiów z zakresu Podstaw zarządzania i przedsiębiorczości oraz Ochrony własności intelektualnej;
− prowadzenie seminariów dyplomowych i uczestniczenie w procedurach dyplomowania studentów na kierunku Zarządzanie;
− uczestniczenie w pracach organizacyjnych na rzecz procesów badawczo – dydaktycznych;
− prowadzenie badań naukowych w zakresie dyscypliny: nauka o zarządzaniu i jakości;
− publikowanie wyników badań w wysoko punktowanych polskich i zagranicznych czasopismach naukowych.
Wymagania od kandydatów:
− spełnianie wymagań określonych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
− stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie: nauka o zarządzaniu i jakości;
− zaawansowana wiedza z zakresu teorii i praktyki współczesnego zarządzania;
− udokumentowany dorobek naukowy i publikacyjny w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
− doświadczenie w pracy dydaktyczno-naukowej w uczelni wojskowej lub cywilnej w zakresie nauki o zarządzaniu i jakości, a zwłaszcza: nauki o organizacji, zarządzania kapitałem organizacyjnym, zarządzania ochroną własności intelektualnej;
− doświadczenie w kierowaniu i realizowaniu prac naukowo-badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości;
− gotowość do uczestniczenia w pracach naukowo-badawczych prowadzonych w środowisku krajowym i międzynarodowym;
− doświadczenie w prowadzeniu prac dyplomowych, licencjackich i magisterskich;
− dobra znajomość przynajmniej jednego języka konferencyjnego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami;
− w przypadku cudzoziemców wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:
− życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;
− wykaz publikacji z ostatnich 5 lat, wraz z aktualną punktacją określoną przez Ministerstwo Edukacji i Nauki;
− liczba cytowań oraz Index Hirsha według bazy Web of Science i Google Scholar;
− wniosek o zatrudnienie do Rektora WAT;
− oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych;
− oświadczenie, czy Wojskowa Akademia Techniczna będzie podstawowym miejscem pracy;
− oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych; korzystaniu z pełni praw publicznych; braku skazania prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz braku ukarania karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt 7 i 8 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo i szkolnictwie wyższym i nauce;
− klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o pracę w WAT;
− kwestionariusz osobowy;
− oświadczenie osoby podejmującej zatrudnienie – o braku przeciwskazań do rozpoczęcia pracy w jednostce organizacyjnej lub zespole pracowników Akademii;
− dokumenty potwierdzające kwalifikacje i dotychczasowy przebieg pracy zawodowej – kserokopia. Dokumenty do pobrania na stronie biuletynu informacji publicznej WAT https://bip.wat.edu.pl/ogloszenia/praca/wzory-dokumentow-dla-kandydatow
Dokumenty należy składać w terminie do 20.05.2022 r.
− osobiście (budynek, pokój, jednostka organizacyjna) budynek 135, pok. 029, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania;
− listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania, 00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
− pocztą elektroniczną: kancelaria.wlo@wat.edu.pl (hasło na tel. 261-83-74-96)
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261-83-95-24
Pliki przesyłane pocztą elektroniczną, zawierające dane osobowe, należy zabezpieczyć hasłem. Po przesłaniu dokumentów, proszę zadzwonić pod wskazany/ wskazane numery kontaktowe i podać hasło do plików.
Z wybranymi osobami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
Uczelnia zastrzega sobie prawo do zakończenia rekrutacji bez podania przyczyny.
Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w procesie rekrutacji podejmuje Rektor.
Oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata będą zniszczone w ciągu 30 dni od zakończenia procesu rekrutacji.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kancelaria.wlo@wat.edu.pl