1 stanowisko adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki socjologiczne

WYDZIAŁ STOSOWANYCH NAUK SPOŁECZNYCH I RESOCJALIZACJI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIGO

– za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego –

(zgodnie z PSWIN Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 574)

o   g   ł   a   s   z   a

Konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Historii Idei i Antropologii Kulturowej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW).

 Konkursem objęte jest jedno stanowisko, w pełnym wymiarze etatowym na czas określony: 24 miesiące.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia doktora nauk społecznych w zakresie nauk socjologicznych

Dodatkowymi warunkami są:

1.       Doświadczenie dydaktyczne na uczelni wyższej (mile widziane wyniki ankiet ewaluacyjnych) w prowadzeniu całosemestralnych zajęć z zakresu łączącego socjologię, antropologię kulturową i historię idei oraz teorie migracji (teorie socjologiczne, w szczególności teorie integracji, teorie inności/obcości, teorie ruchów społecznych, kwestie związane z mniejszościami kulturowymi);

2.       Aktywność naukowa w obszarze problemu inności/obcości oraz transferu kulturowego i wymiany elementów kulturowych materialnych i niematerialnych (m.in. wiedzy, idei) miedzy kulturą zachodnią a kulturami innymi za pośrednictwem aktorów transferu w kontekście teorii z zakresu socjologii oraz historii myśli społecznej; w zakresie integracji kulturowej europejskiej i pozaeuropejskiej mniejszości imigranckiej w Polsce i międzykulturowej koegzystencji w perspektywie porównawczej Europa Środkowowschodnia a Zachodnia w tym głównie pod względem równości, tolerancji i dyskryminacji; 

3.       Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych powojennych migracji do Polski w kontekście transformacji ustrojowej i polityki migracyjnej, w tym zwłaszcza migracji edukacyjnych oraz cyrkulacji wiedzy między Drugim a Trzecim Światem; bogate doświadczenie konferencyjne i publikacyjne o zasięgu międzynarodowym w ww. zakresie (w tym autorstwo min. dwóch monografii); bogate doświadczenie w realizacji projektów grantowych krajowych i międzynarodowych (w tym min. w dwóch jako kierownik projektu); doświadczenie w organizowaniu wydarzeń o charakterze naukowym; doświadczenie we współpracy z jednostkami pozakademickimi; wybitne nagrodzone osiągnięcia naukowe;

4.       Znajomość języka polskiego, angielskiego oraz znajomość innych języków obcych, w tym min. jednego pozaeuropejskiego;

Osiągniecia i dorobek stosowny do wszczęcia procedury habilitacyjnej
 Ponadto mile będą widziane:

Wysoka dyspozycyjność,  gotowość pełnienia obowiązków i funkcji organizacyjnych związanych z prowadzoną w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych działalnością badawczą, naukową i organizacyjną, a także podejmowanie działań na rzecz aktywizacji studentów i podniesienia ich potencjału naukowo-badawczego.
Zaangażowanie i udział w przedsięwzięciach na rzecz popularyzacji nauki.
 Zakres obowiązków

1.       Obowiązki badawcze: prowadzenie badań naukowych, publikowanie wyników w czasopismach naukowych i monografiach, doskonalenie warsztatu badawczego.

2.       Obowiązki dydaktyczne:  prowadzenie zajęć dydaktycznych, doskonalenie warsztatu nauczyciela akademickiego

3.        Obowiązki organizacyjne: organizacja konferencji, seminariów, warsztatów.

Bardzo  prosimy osoby zainteresowane o wysłanie e-mailem w postaci załączników następujących dokumentów:

– zgłoszenie do konkursu adresowane do Pani Dziekan Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji, zaopatrzone w klauzulę o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (w załączeniu) proszę wskazać nazwę Instytutu;
– kwestionariusz osobowy;
– CV naukowe zawierające informację o działalności dydaktycznej, naukowej i organizacyjnej;
– odpisy dyplomów;
– nazwiska 2 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie;
– oświadczenie potwierdzające, ze kandydat zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej WSNSiR UW
informacja o przetwarzaniu danych osobowych wraz z klauzulą zgody (do pobrania ze strony Biura Spraw Pracowniczych UW) https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/
– materiały należy przesłać w postaci plików pdf na adres e-mail: isns@uw.edu.pl ze wskazaniem w nazwie przesyłanych plików imienia, nazwiska oraz stanowiska wraz z nazwą katedry/zakładu.
 Termin zgłoszeń upływa dnia 14 kwietnia 2023 roku.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudnienia.

Konkurs rozstrzygnięty zostanie do dnia 28 kwietnia 2023 roku.

Kandydaci o wynikach konkursu poinformowani zostaną pocztą elektroniczną.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat@wsnsir.uw.edu.pl