1 stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

UKSW Instytut Filozofii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: filozofia

INSTYTUCJA: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Wydział Filozofii Chrześcijańskiej – Instytut Filozofii, Katedra Logiki
STANOWISKO: asystent
DYSCYPLINA NAUKOWA: filozofia (logika)
PROPONOWANY OKRES ZATRUDNIENIA – 3 lata

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):

Spełnienie warunków określonych w Ustawie z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 z 2005 r. poz. 1365 z późn. zmianami) i w Statucie UKSW, posiadanie tytułu zawodowego magistra lub stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalizacja w logice filozoficznej. Kandydat powinien posiadać zainteresowania i osiągnięcia naukowe z zakresu stosowania metod formalnych do języka naturalnego i języka filozoficznego, wyniki dotyczące zagadnień z zakresu filozoficznie motywowanych logik modalnych. Pożądana jest także aktywność w realizacji naukowych projektów badawczych, dorobek naukowy rokujący szybkie wszczęcie przewodu doktorskiego / postępowania habilitacyjnego, udokumentowana współpraca międzynarodowa. Ponadto, kandydat powinien posiadać kompetencje dydaktyczne w zakresie logiki filozoficznej, metodologii nauk, semiotyki logicznej. Oczekuje się także, aby kandydat miał kompetencje do prowadzenia zajęć przedmiotowych w języku angielskim.

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę wfch.uksw.edu.pl.