Adiunkt

Katedra Psychologii Ekonomicznej
Akademia Leona Koźmińskiego
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi rekrutację na stanowisko:

ADIUNKTA
do Katedry Psychologii Ekonomicznej

Nr ref.: 11/NAUKA/KPE/22

Zadania realizowane na stanowiskach:

 • prowadzenie prac badawczych w ustalonym z Kierownikiem Katedry obszarze naukowym,
 • praca w pełnym wymiarze godzin przewidzianych dla stanowiska w roku akademickim,
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim, na poziomie licencjackim
  i magisterskim,
 • opieka nad organizacjami i projektami studenckimi,
 • wykonywanie zadań administracyjnych określonych przez Kierownika Katedry.

Wymagania wobec kandydata:

 • stopień naukowy doktora nauk w dyscyplinie psychologia, ekonomia, socjologia
  lub w naukach społecznych / behawioralnych.
 • gotowość do pracy w zespole naukowym Katedry Psychologii Ekonomicznej,
 • gotowość do publikowania w obszarze naukowym psychologii decyzji oraz psychologii ekonomicznej,
 • wymagany dorobek publikacyjny z zakresu nauk społecznych / behawioralnych,
 • mile widziane publikacje w wysoko punktowanych krajowych i międzynarodowych czasopismach naukowych,
 • sprecyzowane plany publikacyjne,
 • jasno sprecyzowane plany związane ze składaniem grantów badawczych,
 • doświadczenie w pisaniu wniosków badawczych i udział w realizacji projektów badawczych, grantach finansowanych ze źródeł krajowych i zagranicznych,
 • mile widziane prowadzenie projektów badawczych, grantów finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych,
 • doświadczenie dydaktyczne, w tym doświadczenie w pracy ze studentami w wersji online
  oraz hybrydowej,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w środowisku akademickim,
 • mile widziane doświadczenie pozaakademickie, które ma związek z pracą naukowo-dydaktyczną,
 • mile widziane staże na uczelniach zagranicznych / stypendia zagraniczne / prowadzenie wykładów na uczelniach zagranicznych,
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C1, określonym zgodnie
  z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • mile widziana udokumentowana znajomość języka angielskiego na poziomie C2,
 • biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć w tym języku, co najmniej
  na poziomie C1, określnym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego,
 • znajomość obsługi pakietu Office365 i Microsoft Teams,
 • mile widziana znajomość narzędzi pracy zdalnej (np. MIRO, Socrative, Mural itp.),
 • otwartość na współpracę, komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność prezentacji zainteresowań naukowo-badawczych i dydaktycznych,
 • kreatywność, chęć podejmowania wyzwań naukowych,
 • analizowanie i wyciąganie wniosków,
 • poszanowanie różnic, kultura osobista,
 • motywacja i dyspozycyjność,
 • gotowość do wskazania ALK jako pierwszego miejsca pracy,
 • profile na głównych mediach społecznościowych (LinkedIn, Twitter, Researchgate) lub gotowość
  do ich założenia,
 • dyspozycyjność w zakresie prowadzenia zajęć w wybrane dni tygodnia i w niektóre weekendy.

Oferujemy:

 • umowa o pracę,
 • zatrudnienie w pełnym wymiarze, roczny wymiar zajęć dydaktycznych: 210 godzin,
 • Uczelnia pokrywa koszty aktywnego udziału w czołowych konferencjach międzynarodowych oraz koszty edycji/redakcji językowej prac naukowych kierowanych do międzynarodowych czasopism naukowych,
 • możliwość pozyskania wewnętrznych grantów na pokrycie badań wstępnych/ pilotażowych,
 • pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • benefity w ramach świadczeń socjalnych,
 • rozpoczęcie pracy na oferowanym stanowisku planuje się od 01.10.2022r.,
 • przewidywane zatrudnienie jednego pracownika na stanowisku Adiunkta.
   

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące ogłoszenia rekrutacyjnego można kierować
do Łukasza Markiewicza, na adres mailowy: lmarkiewicz@kozminski.edu.pl

Osoby spełniające powyższe wymagania i zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie:

 • CV, listu motywacyjnego, odpisu dyplomu (skan),
 • wykazu planów publikacyjnych z obszaru zainteresowań badawczych,
 • wykazu publikacji z obszaru zainteresowań badawczych,
 • opisu planów badawczych na najbliższe trzy lata,
 • certyfikatu językowego lub ew. oświadczenia o znajomości języka angielskiego i polskiego ze wskazaniem poziomu znajomości określonym zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego

za pomocą formularza dostępnego na stronie:  https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=f3ac27e60d8144588e5c3817346e2f0b  

do 05.07.2022 r.

Informujemy, że przesyłając zgłoszenie rekrutacyjne zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Akademię Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warszawa, Pani/Pana danych osobowych zawartych
w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu realizacji procesu rekrutacji, prowadzonego przez Akademię Leona Koźmińskiego, na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na hrrekrutacja@kozminski.edu.pl