adiunkt badawczy

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

1/2022/konkurs/adiunkt

Dyrektor Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w dyscyplinie nauki biologiczne

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 poz. 574 z późn. zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego.

Wymagania: Kompetencje w prowadzeniu badań przyrodniczych w zakresie genetyki molekularnej oraz biotechnologii, w szczególności przy użyciu omicznych technik informatycznych w odniesieniu do chorób cywilizacyjnych, poparte publikacjami naukowymi z zakresu genetyki, biochemii i medycyny. Doświadczenie w zakresie kształcenia studentów oraz doświadczenie międzynarodowe udokumentowane udziałem w realizacji projektów naukowych lub staży zagranicznych. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie stopnia naukowego doktora.

Zadania: Wyłoniony kandydat będzie prowadził badania w zakresie analizy omicznych baz danych, dotyczących zwłaszcza wieloukładowego zespołu zapalnego u dzieci po przechorowaniu COVID-19 (PIMS), poszukiwania czynników ryzyka, a także ryzyka globalnego występowania, w tym rozwiązań modelowych możliwych scenariuszy rozwojowych, identyfikacji czynników ryzyka epidemicznego dla dziecięcych chorób zakaźnych oraz chorób już istniejących o wysokim potencjale ekspansji.
Ponadto kandydat będzie brał udział w kształceniu studentów oraz w innych formach edukacyjnych prowadzonych przez ICM.

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
1. Podanie o zatrudnienie zaopatrzone w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych
(klauzula dostępna na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/).
2. Życiorys naukowy wraz z listą publikacji i innych osiągnięć.
3. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora.
4. Plan dalszej pracy badawczej.
5. Opinię samodzielnego nauczyciela akademickiego.
6. Oświadczenie, że Uniwersytet będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy
(oświadczenie dostępne na stronie: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/).
7. Oświadczenie w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich na UW określone w Zarządzeniu nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r. (Monitor UW 2020, poz. 388)

Warunki zatrudnienia: pełny etat na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczych, umowa na czas określony lub nieokreślony wynikający ze stażu pracy (w przypadku kandydatów z Uniwersytetu Warszawskiego).

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać e-mailem na adres rekrutacja@icm.edu.pl w terminie do 31.12.2022.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową ICM ds. zatrudnień nauczycieli akademickich. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 20.01.2023. O wynikach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni drogą mailową.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na rekrutacja@icm.edu.pl