Adiunkt

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie
Uniwersytet SWPS
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych

Opis stanowiska

SWPS‌ ‌Uniwersytet‌ ‌Humanistycznospołeczny‌ ‌‌to‌ ‌niepubliczna‌ ‌uczelnia‌ ‌akademicka‌ ‌prowadząca‌ ‌działalność‌ ‌badawczą‌ ‌oraz‌ ‌oferująca‌ ‌studia‌ ‌o‌ ‌profilu‌ ‌praktycznym‌ ‌i‌ ‌akademickim‌ ‌w‌ ‌Warszawie,‌ ‌Wrocławiu,‌ ‌Sopocie,‌ ‌Poznaniu‌ ‌i‌ ‌Katowicach.‌ ‌‌ Obecnie przygotowuje się do uruchomienia studiów w Krakowie. Oferta‌ ‌dydaktyczna‌ ‌uczelni‌ ‌obejmuje‌ ‌kierunki‌ ‌z‌ ‌zakresu‌ ‌nauk‌ ‌społecznych,‌ ‌humanistycznych,‌ ‌ale‌ ‌także‌ ‌wzornictwa‌ ‌i‌ ‌grafiki.‌ ‌

Uczelnia‌ ‌należy‌ ‌do‌ ‌grona‌ ‌najbardziej‌ ‌aktywnych‌ ‌ośrodków‌ ‌badawczych‌ ‌w‌ ‌Polsce,‌ ‌a‌ ‌jej‌ ‌pracownicy‌ ‌mają‌ ‌realny‌ ‌wpływ‌ ‌na‌ ‌rozwój‌ ‌wielu‌ ‌dziedzin‌ ‌nauki.‌ ‌Wyniki‌ ‌prowadzonych‌ ‌przez‌ ‌nich‌ ‌badań‌ ‌znajdują‌ ‌zastosowanie‌ ‌w‌ ‌różnych‌ ‌obszarach‌ ‌gospodarki‌ ‌i‌ ‌życia‌ ‌społecznego. Na‌ ‌uczelni‌ ‌działa‌ ‌kilkanaście‌ ‌jednostek‌ ‌badawczych‌ ‌prowadzących‌ ‌interdyscyplinarne‌ ‌projekty.‌ ‌ ‌

Zespół‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌SWPS‌ ‌tworzy‌ ‌ponad‌ ‌800‌ ‌osób‌ ‌–‌ ‌pracowników‌ ‌akademickich‌ ‌i‌ ‌pionu‌ ‌biznesowo-organizacyjnego.‌ ‌Uczelnia‌ ‌jest‌ ‌atrakcyjnym‌ ‌miejscem‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌zapewnia‌ ‌system‌ ‌atrakcyjnych‌ ‌benefitów‌ ‌pracowniczych.‌ ‌Tworzymy‌ ‌zróżnicowane‌ ‌i‌ ‌współdziałające‌ ‌środowisko‌ ‌profesjonalistów‌ ‌ceniących‌ ‌pracę‌ ‌na‌ ‌rzecz‌ ‌studentów,‌ ‌tworzenie‌ ‌wiedzy‌ ‌i‌ ‌jej‌ ‌praktyczne‌ ‌wykorzystanie.‌ ‌Pracownikami‌ ‌i‌ ‌współpracownikami‌ ‌uczelni‌ ‌są‌ ‌wybitni‌ ‌naukowcy,‌ ‌odnoszący‌ ‌sukcesy‌ ‌praktycy,‌ ‌artyści‌ ‌i‌ ‌przedstawiciele‌ ‌świata‌ ‌mediów.‌ ‌ ‌

Dziekan‌ ‌Wydziału‌ Nauk Humanistycznych w Warszawie ‌SWPS‌ ‌Uniwersytetu‌ ‌ Humanistycznospołecznego‌ ‌ogłasza‌ ‌konkurs‌ ‌na‌ ‌stanowisko:‌ ‌

Adiunkt

Wydział Nauk Humanistycznych w Warszawie 

Katedra Kultury i Mediów

w‌ ‌grupie‌ ‌pracowników‌ badawczo-‌dydaktycznych‌

pensum dydaktyczne: 240 godzin ‌ ‌‌

Miejsce‌ ‌pracy:‌ ‌Warszawa‌ ‌

 

Zadania na stanowisku:

 • Prowadzenie badań naukowych, publikowanie ich wyników, aplikacje grantowe
 • Prowadzenie dydaktyki
 • Zaangażowanie organizacyjne w pionie dydaktycznym oraz badawczym
 • Rozwój zawodowy
 • Aktywny wkład w rozwój środowiska nauk o komunikacji społecznej i mediach w Uniwersytecie SWPS

Wymagania:

 • Stopień ‌naukowy ‌doktora (najpóźniej na dzień 30 września 2023 r.) w dziedzinie: nauk społecznych, w dyscyplinie Nauki o komunikacji społecznej i mediach, dopuszcza się dyscypliny pokrewne oraz dziedzinę Nauk humanistycznych i dyscypliny: Nauki o kulturze i religii oraz Językoznawstwo w przypadku udokumentowanej działalności badawczo-dydaktycznej w dyscyplinie Nauk o komunikacji społecznej i mediach
 • Zainteresowania dydaktyczne oraz badawcze w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach 
 • Udokumentowany dorobek naukowy
 • Dorobek publikacyjny,  także w obiegu międzynarodowym,  w przypadku publikacji z ostatnich 5 lat -poświadczony w postaci aktywnego linku do publikacji w otwartym dostępie lub pliku pdf dołączonego do dokumentacji (w przypadku publikacji książkowych – pdf strony redakcyjnej i spisu treści)
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej powyżej 3 lat
 • Doświadczenie w przygotowywaniu materiałów dydaktycznych oraz w tworzeniu nowych programów kształcenia
 • Doświadczenie eksperckie w zakresie komunikacji medialnej
 • Doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w zakresie dyscypliny nauki o komunikacji społecznej i mediach
 • Aktywny udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, mile widziane doświadczenie organizacji konferencji naukowych
 • Doświadczenie w zakresie popularyzacji i komercjalizacji wyników badań naukowych
 • Doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego (w tym wdrażania nowych programów
  dydaktycznych)
 • Doświadczenie w opracowywaniu zastosowań wiedzy naukowej w praktyce społecznej lub biznesowej
 • Doświadczenie we wspomaganiu studentek i studentów w rozwoju ich przedsiębiorczości;
 • Gotowość ‌do‌ ‌prowadzenia‌ ‌zajęć‌ ‌także ‌w‌ ‌weekendy‌
 • Biegła  znajomość języka‌ ‌angielskiego‌ oraz języka polskiego
 • Bardzo‌ ‌dobra ‌obsługa ‌komputera‌ ‌i‌ ‌gotowość ‌do‌ ‌uczenia‌ ‌się‌ ‌nowych‌ ‌aplikacji‌
 • Deklaracja ‌o‌ ‌zatrudnieniu‌ ‌w‌ ‌SWPS‌ ‌Uniwersytecie‌ ‌Humanistycznospołecznym‌ ‌jako‌ podstawowym‌ ‌miejscu‌ ‌pracy‌

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Możliwość‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego,‌ ‌w‌ ‌tym‌ ‌rozwijania‌ ‌kompetencji‌ ‌dydaktycznych‌ i wsparcie doradcy dydaktycznego; 
 • Premie za publikacje;
 • Nastawienie na rozwój naukowy poprzez wsparcie Działu Badań Naukowych i Projektów w pozyskiwaniu i realizacji grantów;
 • Wsparcie w komercjalizacji projektów badawczych oraz ułatwienie współpracy z zewnętrznymi firmami i inwestorami przy wsparciu Centrum Transferu Wiedzy oraz SWPS Innowacje;
 • Elastyczne‌ ‌ścieżki‌ ‌rozwoju‌ ‌zawodowego‌ oraz swobodę w działaniu – możliwość realizacji autorskich pomysłów, wdrażania innowacyjnych rozwiązań i tworzenia własnych zespołów badawczych;
 • Laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie oraz centra badawcze, które działają na pograniczu nauk społecznych i nowych technologii;
 • Zniżki na studia magisterskie i podyplomowe dla pracownika i jego rodziny;
 • Zniżki na kursy językowe;
 • Dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej dla pracownika oraz korzystne pakiety dla jego rodziny;
 • Dofinansowanie do pakietu Multisport i MultiBenefit;
 • Możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach;
 • Możliwość‌ ‌pracy‌ ‌i‌ ‌rozwoju‌ ‌w‌ ‌interdyscyplinarnym‌ ‌i‌ ‌przyjaznym‌ ‌środowisku‌ ‌akademickim‌;
 • Współtworzenie‌ ‌kultury‌ ‌instytucjonalnej‌ ‌ceniącej‌ ‌otwartość,‌ ‌odwagę‌ ‌i‌ ‌odpowiedzialność‌.

Wykaz‌ ‌dokumentacji‌ ‌konkursowej:‌ ‌ ‌

 • CV‌ ‌z‌ ‌wykazem‌ ‌dorobku‌ ‌naukowego,‌ ‌dydaktycznego‌ ‌i‌ ‌organizacyjnego‌ ‌(z‌ ‌bezpośrednim‌ odniesieniem‌ ‌do‌ ‌podanych‌ ‌wyżej‌ ‌kryteriów‌ ‌kwalifikacyjnych),‌ ‌a‌ ‌także‌ ‌zawierające‌ ‌opis‌ ‌innych‌ ‌doświadczeń‌ ‌zawodowych‌ ‌i‌ ‌zainteresowań‌; ‌ ‌
 • Plan dalszego rozwoju naukowego (habilitacja) wraz z harmonogramem działań;
 • Kopia‌ ‌dokumentów‌ ‌poświadczających‌ ‌uzyskanie‌ ‌stopnia‌ ‌naukowego‌ lub oświadczenia o planowanym terminie uzyskania.

Zgłoszenia:

Zgłoszenie należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego. 

 

Termin nadsyłania aplikacji: 18 czerwca  2023 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 lipca 2023 r. 

Termin rozpoczęcia pracy: październik 2023 r.

 

Kryteria formalne:

 • Osiągnięcia naukowe – 50% oceny;
 • Osiągnięcia dydaktyczne – 30% oceny;
 • Osiągnięcia praktyczne i organizacyjne –20 % oceny.

 

Skład‌ ‌komisji‌ ‌konkursowej: ‌ 

 • dr hab. Marcin Jacoby, prof. Uniwersytetu SWPS – Przewodniczący Komisji;
 • dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. Uniwersytetu SWPS – Członek Komisji;
 • prof. dr hab. Igor Borkowski – Członek komisji;
 • dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS – Członek Komisji;
 • dr Monika Weychert – Członkini komisji
 • Angelika Szczuka – Przedstawicielka Działu Personalnego;
 • Anna Zając – Sekretarz Komisji.

Konkurs‌ ‌jest‌ ‌pierwszym‌ ‌etapem‌ ‌określonej‌ ‌w‌ ‌Regulaminie‌ ‌konkursu‌ ‌(LINK‌ ‌DO‌ ‌REGULAMINU)‌ procedury‌ ‌zatrudniania‌ ‌na‌ ‌stanowisku‌ ‌nauczyciela‌ ‌akademickiego,‌ ‌a‌ ‌jego‌ ‌pozytywne‌ ‌ rozstrzygnięcie‌ ‌stanowi‌ ‌podstawę‌ ‌do‌ ‌dalszego‌ ‌postępowania.‌ 

‌Dodatkowe‌ ‌informacje‌ ‌można‌ ‌uzyskać‌ ‌‌pod‌ ‌adresem‌ azajac2@swps.edu.pl

Komisja‌ ‌konkursowa‌ ‌zastrzega‌ ‌sobie‌ ‌prawo‌ ‌do‌ ‌kontaktu‌ ‌jedynie‌ ‌z‌ ‌wybranymi‌ ‌kandydatami.‌  ‌