adiunkt

Instytut Inżynierii Lądowej
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

Wymagane  kwalifikacje:

Asystent tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera w wyżej wymienionym zakresie lub stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, Adiunkt – stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych,

Bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego (min. B2) w mowie i piśmie,

Wiedza i umiejętności praktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych
z zakresu grafiki inżynierskiej, geometrii wykreślnej oraz projektowania architektoniczno-budowlanego,

Osoby przynajmniej ze stopniem doktora – gotowość do prowadzenia prac dyplomowych z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego,

Bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office oraz programów do projektowania (AutoCAD i pokrewne)

Mile widziana widoczna aktywność badawcza o zasięgu międzynarodowym, w tym odbycie stażu w zagranicznym ośrodku naukowym,

Dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole,

Asystent – dorobek naukowy obejmujący co najmniej dwa artykuły opublikowane
w wysoko punktowanych czasopismach naukowych z IF ujętych w wykazie Ministra Edukacji i Nauki,

Wymagania dla adiunkta:

Dorobek naukowy obejmujący co najmniej cztery artykuły opublikowane w wysoko punktowanych czasopismach naukowych z IF ujętych w wykazie Ministra Edukacji i Nauki,

Doświadczenie w kierowaniu projektem badawczym lub złożenie wniosku projektowego w konkursie do instytucji finansujących badania,

Uzyskanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie
i niebędących pracownikami SGGW – uzyskanie pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w Instytucie Inżynierii Lądowej SGGW.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wanda_kos@sggw.edu.pl