adiunkt

Zarządzania i logistyki
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki o zarządzaniu i jakości

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie jest jedną
z pierwszych uczelni niepublicznych w Polsce. Została utworzona 28 maja 1992 r. i widnieje w Ewidencji Uczelni Niepublicznych pod numerem 5. Od momentu utworzenia jest prężnie rozwijającym się ośrodkiem dydaktycznym i naukowym, o ugruntowanej pozycji wśród polskich ośrodków akademickich. Zakres kształcenia i profil prowadzonych przez Uczelnię badań jest dostosowywany do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, społecznej i prawnej. W swojej ofercie nauczania posiada ona kierunki przyporządkowane do dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych oraz nauk społecznych (w tym menedżerskie i ekonomiczne), a także do dziedziny sztuki, prowadzone na poziomie studiów I i II stopnia, na profilu ogólnoakademickim i praktycznym. W powyższym zakresie także realizowane są badania oraz podejmowana jest współpraca z otoczeniem zewnętrznym.   

Zespół Uczelni to ponad 200 pracowników akademickich, najczęściej posiadających obok dorobku naukowego, także doświadczenie zawodowe nabyte poza Uczelnią. Wartościowa kadra oraz wsparcie – finansowe i organizacyjne, oferowane przez Uczelnię, stanowią solidne podstawy do prowadzenia przez te osoby działalności naukowej, której wyniki wpływają bezpośrednio na rozwój nauki oraz są wykorzystywane w określonych obszarach życia społecznego i gospodarki. 

Mając na celu dalszy, intensywny rozwój, Rektor Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej nawiąże współpracę z osobami mającymi osiągnięcia naukowe i doświadczenie zawodowe w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.

Oczekiwania

–        stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego,

–        osiągnięcia w zakresie działalności naukowej w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,

–        wskazane doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,

–        wiedza i predyspozycje dydaktyczne do prowadzenia zajęć stacjonarnych oraz z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

–        gotowość do prowadzenia zajęć w dni powszednie oraz w weekend.

Zakres realizowanych zadań

–        prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz aktywizacja studentów w zakresie działalności naukowej,

–        realizowanie działalności naukowej, skutkującej w szczególności publikowaniem artykułów naukowych i monografii oraz pracami rozwojowymi, mającymi wpływ na rozwój nauki oraz funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki,

–        składanie aplikacji granowych,

–        działalność organizacyjna na rzecz społeczności akademickiej UTH.

Wykaz dokumentacji aplikacyjnej

–        podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora UTH,

–        życiorys,

–        kopia dyplomu/ów uzyskania stopnia naukowego,

–        wykaz osiągnięć w sferze nauki: prac opublikowanych i przyjętych do druku, zrealizowanych projektów badawczych, organizacji konferencji i wystąpień naukowych,

–        informacja o doświadczeniu zawodowym zdobytym poza uczelnią,

–        oświadczenie kandydatki/kandydata, że: „nie została/został ukarana/ukarany karą dyscyplinarną w postaci: wydalenia z pracy w uczelni z zakazem wykonywania pracy w uczelniach, na okres od 6 miesięcy do 5 lat, pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na okres 10 lat; ma pełną zdolność do czynności prawnych; korzysta z pełni praw publicznych; nie była/był skazana/skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe”.

–        oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uczelnię Techniczno-Handlową im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie (02-231), przy ul. Jutrzenki 135, zawartych w dokumentach aplikacyjnych, w celu prowadzenia rekrutacji. Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:  Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji, jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 135; Dane zgromadzone w procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do dnia 31 grudnia 2022 r.; Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia; Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. W każdym czasie mogę cofnąć zgodę, pisząc na adres e-mail: rektorat@uth.edu.pl”.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na praca@uth.edu.pl