Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Instytut Zarządzania
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych

Opis stanowiska

REKTOR
SZKOŁY GŁÓWNEJ GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
W WARSZAWIE
ogłasza konkurs na stanowisko

adiunkta badawczo -dydaktycznego

 

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

Instytut Zarządzania ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
MIASTO: Warszawa
STANOWISKO: adiunkt badawczo-dydaktyczny
LICZBA STANOWISK: 2
PLANOWANA DATA ZATRUDNIENIA: 01.10.2023 r.
DZIEDZINA: Nauk Społecznych 
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o zarządzaniu i jakości
DATA OTWARCIA KONKURSU: 15.02.2023 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.03.2023 r.
LINK DO STRONY:
I. Uczelni http://wiadomosci.sggw.pl w kategorii „Oferty pracy”
II. Komisji Europejskiej w europejskim portalu dla mobilnych naukowców http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/signUpOrganisation
SŁOWA KLUCZOWE: zarządzanie, nauki społeczne, nauki o zarządzaniu i jakości

OPIS:
Kandydat (ka) ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668.), w Statucie Uczelni – Załącznik do uchwały Nr 84 -2018/2019 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Od kandydata oczekuje się:

•        Stopienia doktora w dyscyplinie: zarządzanie, nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia, ekonomia i finanse.

•        Opublikowania co najmniej czterech publikacji naukowych lub monografii naukowych z zakresu zarządzania, w tym co najmniej dwie w czasopismach naukowych ogłoszonych w wykazie, o którym mowa w paragrafie 87 ust. 1 pkt 1 Statutu SGGW lub w części A lub C wykazu, o którym mowa w paragrafie 87 ust 1 pkt 2 Statutu SGGW.

•        Posiadania udokumentowanej co najmniej dobrej znajomość języka angielskiego, w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie publikacji naukowych w tym języku oraz wygłaszanie doniesień na konferencjach naukowych;

•        Aktywności w pozyskiwaniu funduszy na badania naukowe: kierowania projektem lub też co najmniej jednokrotnego aplikowania o finansowanie projektu badawczego w konkursie do instytucji finansujących badania;

•        Uzyskania co najmniej 720 punktów za publikacje za ostatnie 4 lata (2019-2022), liczonych według obecnie obowiązujących zasad;

•        W przypadku pracowników SGGW w Warszawie otrzymanie pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw dydaktyki o prowadzonych zajęciach dydaktycznych, a w przypadku osób ubiegających się o zatrudnienie i niebędących pracownikami SGGW – pozytywnej opinii komisji za referat naukowy wygłoszony na seminarium zorganizowanym w jednostce, w której ubiega się o zatrudnienie.

Posługiwania się językiem polskim w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć ze studentami.
 

Dodatkowym atutem będzie odbycie stażu za granicą w ośrodku naukowym lub widoczna aktywność międzynarodowa, jak również aktywność w prezentowaniu referatów na konferencjach i seminariach naukowych oraz aktywność w działalności organizacyjnej opisana wraz z przykładami.

 

Osoby przystępujące do konkursu powinny przesłać dokumenty na adres mailowy iz@sggw.edu.pl):

• podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW,
• kwestionariusz osobowy,
• życiorys,
• odpis dyplomu doktorskiego,
• odpis dyplomu ukończenia studiów,
• wykaz prac opublikowanych lub przyjętych do druku,
• niezbędne dokumenty potwierdzające pozostałe wymagania od Kandydata (ki).

 

Przed zatrudnieniem wymagane będzie:
• oświadczenie kandydata/ki (na specjalnym druku), że m.in. spełnia wymogi określone w art. 113 w/w ustawy,
• oświadczenie, że SGGW będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu w/w ustawy (druki wydaje Biuro Spraw Osobowych),
• wykonanie rutynowych badań lekarskich.

Ponadto osoby spoza uczelni przed zatrudnieniem powinny dostarczyć świadectwo pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu oraz opinię z ostatniego miejsca pracy. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy dopuszczające do pracy na w/w stanowisku będzie ostateczną podstawą decyzji o zatrudnieniu.

Podjęcie decyzji o dopuszczeniu kandydata do konkursu do 14.04.2023 r.

Konkurs ma charakter dwuetapowy.

Drugi etap konkursu do 12.05.2023 r.

Osoby nie będące pracownikami SGGW w Warszawie zostaną poproszone o zaprezentowanie na seminarium zorganizowanym w jednostce referatu naukowego.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – do 19.05.2023 r.

Prosimy o załączenie w CV oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez SGGW danych osobowych do celów rekrutacji.

 

Klauzula informacyjna:

Aplikując na ogłoszenie, poprzez wysłanie swoich dokumentów aplikacyjnych (CV) na ww. adres mailowy, lub w inny sposób dostarczając swoje dokumenty aplikacyjne, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (Administrator Danych Osobowych) Twoich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach, w celu udziału w procesie rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Informujemy, iż Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego z siedzibą w Warszawie (02-787) przy ulicy Nowoursynowskiej 166 (dalej „SGGW” lub „Administrator”). Kontakt z Administratorem możliwy jest pod wskazanym w zdaniu poprzedzającym adresem korespondencyjnym. Jednocześnie informujemy, iż SGGW powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możliwy jest kontakt we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem e-mail: iod@sggw.pl. Dane osobowe wskazane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych przetwarzamy w oparciu o:

1. W zakresie danych wskazanych w przepisach prawa pracy tj. art. 221 oraz z art. 221a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy z późn. zm.– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na Administratora.
2. W zakresie innym nie wskazanym w pkt. 1 – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody. Brak zgody, o której mowa w niniejszym punkcie lub jej wycofanie, nie może być podstawą niekorzystnego traktowania osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz nie może powodować jakichkolwiek negatywnych konsekwencji, zwłaszcza nie może stanowić przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia.
Dane osobowe są ujawniane pracownikom lub współpracownikom SGGW, jak też podmiotom udzielającym wsparcia SGGW na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Twoje dane osobowe, otrzymane od Ciebie w dokumentach aplikacyjnych, przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż czas trwania bieżącej rekrutacji. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w aplikacji o pracę jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uczestnictwa w bieżącym procesie rekrutacyjnym i ew. przyszłych rekrutacjach.
Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. Zastrzegamy sobie prawo zakończenia konkursu wcześniej lub pozostawienia konkursu bez rozstrzygnięcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki