Adiunkt badawczo -dydaktyczny

Instytut Biologii- Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: -
  • Dziedzina nauki: nauki biologiczne

INSTYTUCJA: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – Instytut Biologii, 02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
MIASTO: Warszawa

STANOWISKO: Adiunkt badawczo- dydaktyczny
DYSCYPLINA NAUKOWA: nauki biologiczne

DATA OGŁOSZENIA: 21.03.2023
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  21.04.2023-28.04.2023

LINK DO STRONY:

http://wiadomosci.sggw.pl/

Ogłoszenia

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs
SŁOWA KLUCZOWE: genomika strukturalna i funkcjonalna stresów abiotycznych i biotycznych roślin, hodowla odpornościowa roślin, bioinformatyka

OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi):
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin – Instytut Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku Adiunkta badawczo-dydaktycznego.
Kandydat powinien posiadać stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplinie nauki biologiczne lub pokrewne oraz posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci przynajmniej 4 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych indeksowanych w JCR. Osoby ubiegające się o wymienione stanowisko muszą spełniać warunki określone w art. 113 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zmianami) oraz Statucie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Do obowiązków kandydata/kandydatki będzie należało samodzielne prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych. Językiem wykładowym będzie język polski i angielski.

Poszukiwany jest kandydat (-tka), powinien charakteryzować się dodatkowo następującymi cechami:

dobra ogólna znajomość zagadnień z zakresu genetyki klasycznej i molekularnej oraz biotechnologii roślin
dobra znajomość podstawowych technik biologii molekularnej i roślinnych kultur in vitro oraz narzędzi
bio-informatycznych
umiejętność pracy w zespole i elastycznego organizowania czasu pracy
biegła obsługa komputera w zakresie programów MS Word, MS Excel, MS PowerPoint
umiejętność korzystania z komputerowych baz danych
Przy zbieżnych kwalifikacjach kandydatów dodatkowymi atutami będą: (1) doświadczenie w prowadzeniu ćwiczeń dla studentów z zakresu genetyki ogólnej, biotechnologii roślin oraz biologii molekularnej roślin, (2) znajomość zagadnień z zakresu genomiki strukturalnej i funkcjonalnej stresów abiotycznych i biotycznych roślin, hodowli odpornościowej roślin, (3) doświadczenie w zakresie uczestnictwa i prowadzenia badań w projektach badawczych, (4) znajomości języka programowania i środowiska R w zakresie analiz bioinformatycznych oraz środowiska Linux.

Osoby przystępujące do konkursu powinny złożyć w Sekretariacie Instytutu Biologii (budynek 37, SGGW w Warszawie,
ul Nowoursynowska 159, pokój 014), w godzinach 9.00 – 15.00, następujące dokumenty: osobiście lub mailowo (ib@sggw.edu.pl)

podanie o zatrudnienie kierowane do JM Rektora SGGW
kwestionariusz osobowy
życiorys z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
odpis dyplomu doktora
wykaz prac opublikowanych i przyjętych do druku
pozytywna ocena przeprowadzonych zajęć dydaktycznych lub wygłoszonego referatu monotematycznego

Planowana data rozstrzygnięcia konkursu 09.05.2023 r.

Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą elektroniczną

Dodatkowe informacje: Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska, monika_rakoczy_trojanowska@sggw.edu.pl.; tel. (+48-22) 5932150.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na ib@sggw.edu.pl