: adiunkt badawczo-dydaktyczny

Instytut Ekonomii Międzynarodowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Dziedzina nauk społecznych
  • ekonomia i finanse

Opis stanowiska

Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta

w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Instytucie Ekonomii Międzynarodowej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r.

 

Wymagane dokumenty:

·         Podanie adresowane do JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

·         Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny  na stronie https://www.sgh.waw.pl/sprawy-kadrowe ).

·         Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 113 ustawy Prawo    o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o tym, iż w przypadku wygrania konkursu SGH będzie podstawowym miejscem pracy (dostępne na stronie https://www.sgh.waw.pl/sprawy-kadrowe ).

·         Odpis dyplomu doktorskiego lub dokument równoważny.

·         List motywacyjny zawierający opis zainteresowań naukowych kandydata/kandydatki ze szczegółowym opisem dotychczasowej aktywności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz osiągnięć w powyższym zakresie.

·         CV.

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne:

1.      magisterium o profilu ekonomicznym,

2.      stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinach: ekonomia, finanse,

3.      osiągnięcia w pracy naukowej określone w § 90 Statutu SGH

(achievements in work specified in § 90 of the Statute of the SGH Warsaw School of Economics – version for foreigners)

4.      udokumentowany dorobek naukowy z zakresu ekonomii międzynarodowej w postaci recenzowanych publikacji,

5.      doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,

6.      znajomość języka polskiego i języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie badań naukowych oraz zajęć dydaktycznych w tych językach.

Mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację badań naukowych oraz w realizacji zespołowych projektów badawczych.

 

Dokumenty należy składać w Biurze Kolegium Gospodarki Światowej             (02-513 Warszawa ul. Madalińskiego 6/8 pok. 130).

Termin składania dokumentów upływa 16.06.2023 r.

Istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, o której kandydat/kandydatka zostanie poinformowany/a indywidualnie.

Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

Wynik konkursu nie jest równoznaczny z zatrudnieniem kandydata/kandydatki, a stanowi rekomendację w tym zakresie dla Rektora. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1.      Administrator                                                                                    Administratorem danych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie  z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.

2.      Inspektor Ochrony Danych                                                               Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem iod@sgh.waw.pl.

3.      Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych        Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji procesu rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

·         art. 6 ust.1 lit. c RODO[1] (przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego) i ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy[2] oraz ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                   o szkolnictwie wyższym i nauce[3];

·         art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne                            do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

·         art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku dobrowolnego podania danych osobowych wykraczających poza zakres wynikający z przepisów).

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym        z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym             i nauce jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

4.      Czas przetwarzania danych osobowych                                                              Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji.                                   W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji dane będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

5.      Odbiorcy danych                                                                                                     W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty      te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

6.      Informacja o niepodejmowaniu zautomatyzowanych decyzji              Na podstawie Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowane decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7.      Prawa związane z przetwarzaniem Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą prawną przetwarzana danych jest art. 6 ust. 1 lit a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu                 na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.      Prawo wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO.

                                                                                                  Dziekan

                                                                                   Kolegium Gospodarki Światowej

                                                                                   prof. dr hab. Mariusz Próchniak

 

 

 

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119             z 04.05.2016, str. 1 , ze zm.
[2] Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.
[3] Dz. U. z 2018 r. poz. 1668.