Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie  z dnia 20 lipca 2018 r Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021, poz. 478 t.j. ze zm. art. 113) oraz odpowiadające poniższym kryteriom kwalifikacyjnym:

Wymagane kryteria:

1)     stopień doktora nauk ekonomicznych lub społecznych;

2)     ukończone wyższe studia prawnicze;

3)     zainteresowania badawczo – dydaktyczne związane ze specjalnością Katedry oraz klarowna koncepcja (plan) rozwoju naukowego w ramach głównych obszarów badawczych tej Katedry, ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań w obszarze mechanizmów i rozwiązań legislacyjnych związanych z przeciwdziałaniem unikania i uchylania się od opodatkowania oraz aspektów ekonomicznych prawa podatkowego uwzględniających opodatkowanie podmiotów gospodarczych oraz analizę ekonomicznych skutków opodatkowania;

4)     opublikowany dorobek naukowy udokumentowany wysokiej jakości opracowaniami naukowymi w szczególności z zakresu materialnego prawa podatkowego,  w tym posiadanie co najmniej jednej autorskiej publikacji naukowej opublikowanej w latach 2019-2021 uwzględnianej w ewaluacji działalności naukowej, za którą zgodnie z odrębnymi przepisami można uzyskać nie mniej niż 20 punktów;

5)     udział z referatem w dwóch konferencjach naukowych, w tym co najmniej jednej międzynarodowej;

6)     doświadczenie zawodowe w obszarze prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów materialnego prawa podatkowego;

7)     biegła znajomość języka polskiego i angielskiego oraz sprawdzona w praktyce zdolność do pracy naukowo-dydaktycznej w tych językach, znajomość drugiego języka obcego będzie dodatkowym atutem.

8)     możliwość podjęcia zajęć z początkiem semestru zimowego roku akademickiego 2021/2022.

Wymagane dokumenty:

1)     podanie do Rektora z dopiskiem „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko adiunkta w Katedrze Prawa Administracyjnego i Finansowego Przedsiębiorstw w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie”,

2)     CV z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)     odpis dyplomu doktorskiego lub dokument równoważny,

4)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)     oświadczenie osoby przystępującej do konkursu,

6)     klauzula RODO dla kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich.

Formularze do pkt. 4-6 dostępne są na stronie http://administracja.sgh.waw.pl/pl/DSP/sprawy

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jn22301@sgh.waw.pl