adiunkt badawczo-dydaktyczny

 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

INSTYTUT AMERYK I EUROPY Uniwersytetu Warszawskiego z  upoważnienia JM Rektora UW
ogłasza konkurs na zatrudnienie na stanowisku ADIUNKTA w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG) ze stopniem naukowym doktora nauk socjologicznych na podstawie umowy o pracę na czas określony w grupie badawczo-dydaktycznej – 1 etat, dziedzina naukowa: nauki społeczne, dyscyplina naukowa: nauki socjologiczne
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

Wymagania:

●       stopień doktora nauk socjologicznych (uzyskany w okresie minionych czterech lat);

●       znajomość metod jakościowych w naukach socjologicznych;

●       dorobek naukowy, w tym autorstwo (lub współautorstwo) co najmniej jednego artykułu opublikowanego w czasopismach z listy Journal Citation Reports (posiadających Impact Factor).

●       dorobek naukowy ulokowany w obszarze socjologii miasta, studiów regionalnych, studiów miejskich lub polityk publicznych;

●       doświadczenie udziału w charakterze kierownika projektu lub wykonawcy w projekcie badawczym;

●       czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w wystąpieniach na konferencjach krajowych i zagranicznych;

●       doświadczenie dydaktyczne na poziomie uczelni wyższej;

●       bardzo dobra znajomość języka polskiego i angielskiego;

Mile widziane:

●       znajomość innego niż angielski obcego języka nowożytnego;

●       doświadczenie badawcze zdobyte za granicą, w tym co najmniej miesięczny pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym;

●       doświadczenie w realizacji projektów badawczych realizowanych na rzecz instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych;

●       doświadczenie organizacyjne w strukturach uczelni wyższej;

●       znajomość programów wspomagających analizę tekstu, takich jak: MAXQDA, Atlas.ti;

●       doświadczenie w wykorzystywaniu innowacyjnych metod dydaktycznych.

Zakres obowiązków:

●       uczestniczenie w badaniach naukowych prowadzonych w zespole;

●       aplikowanie o granty europejskie i krajowe;

●       budowanie międzynarodowej sieci powiązań naukowych;

●       publikowanie prac naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym;

●       wzmacnianie marki i pozycji zespołu w strategicznie określonych obszarach;

●       opracowywanie programów zajęć i prowadzenie zajęć dydaktycznych;

●       uczestnictwo w pracach organizacyjnych;

Kandydaci są proszeni o złożenie następujących dokumentów:

 • podania o zatrudnienie na stanowisku adiunkta skierowane do JM Rektora UW;
 • planu rozwoju naukowego;
 • kwestionariusza osobowego (https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/);
 • kopii dyplomu doktora bądź zaświadczenia o nadanym stopniu doktora;
 • życiorysu zawierającego informację o osiągnięciach w pracy naukowej wraz z listą publikacji naukowych;
 • inne – zdaniem kandydata – ważne informacje i dokumenty wykazujące zainteresowania i kwalifikacje osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 • oświadczenie, że Uniwersytet Warszawski będzie dla Kandydata podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/);
 • informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna oraz klauzula zgody (do pobrania ze strony UW – https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/);
 • oświadczenie potwierdzające, że kandydat przystępujący do konkursu zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko badawczo – dydaktyczne udostępnione na stronie internetowej EUROREG  (do pobrania na stronie: euroreg.uw.edu.pl w aktualnościach, w ogłoszeniu konkursowym).

 

Dokumenty muszą zostać przesłane w formie plików pdf. ze wskazaniem w nazwie przesłanych plików imienia i nazwiska kandydata, stanowiska, którego dotyczy aplikacja.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Uniwersytetu Warszawskiego procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: euroreg@uw.edu.pl

O wynikach konkursu Kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 6 sierpnia 2021  r. (do godz. 16.00.).
Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi do końca września 2021  r.

 

THE INSTITUTE OF THE AMERICAS AND EUROPE of the University of Warsaw on behalf of His Excellency Rector of the University of Warsaw invites applications for the competition to fill the position of ASSISTANT PROFESSOR (ADIUNKT) at the Centre for European Regional and Local Studies (EUROREG)
holding a PhD in sociology, group of employees: research and teaching; number of positions: 1, type of work: full-time,period of employment – fixed-term contract, scientific discipline: social sciences in the field of sociology

Applicants must fulfil the conditions laid down in art. 113 of the Act on Higher Education and Science of 20 July 2018 (Journal of Laws of 2021, item 478).

Requirements:

●       a PhD in sociology (obtained within the past four years);

●       sound knowledge of quantitative methods in sociology;

●       proficiency in statistical and econometric packages and programming languages ​​in data analysis, such as R, Phyton, Stata, SQL;

●       familiarity with bibliographic and/or patent databases and experience in conducting scientificometric analyses and/or analyses based on patent data;

●       documented scientific expertise, including a minimum of one article published in a Journal Citation Reports-listed journal (journals with Impact Factor index);

●       active engagement in academic life, including presentations at national and international conferences;

●       university-level teaching experience;

●       very good command of Polish and English;

Recommended experience:

●       publications in the fields of regionals studies, urban studies or public policy;

●       international research experience, including a minimum of a three-month stay in a foreign research organisation;

●       experience in obtaining research grants;

●       experience in the implementation of research projects for public institutions and international organisations;

●       documented international cooperation;

●       proficiency in working with GIS software;

●       practice in the implementation of innovative teaching methods;

The selected candidate will be responsible for:

●       active participation in scientific research conducted by the EUROREG team;

●       applying for European and national research grants;

●       building and stewardship of an international scientific network;

●       publishing in established international journals;

●       strengthening the brand and position of the team in strategically-relevant areas;

●       developing course curricula and conducting classes with students;

●       active participation in internal operations at EUROREG;

Applicants should submit the following documents:

 •  letter of application addressed to the Rector of the University of Warsaw;
 • academic development plan;
 • completed personal information form (https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/);
 • copy of PhD diploma or appropriate certificate of the obtained PhD degree;
 • curriculum vitae including summary of research achievements and list of published papers;
 • other relevant information and documents demonstrating the applicant’s interests and qualifications;
 • declaration that the University of Warsaw shall be the place of primary employment for the applicant within the meaning defined in the Act on Higher Education of 20 July 2018 (https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/);
 • information on the processing of personal data – information clause and consent clause (available on the University of Warsaw website – https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/);
 • a statement confirming that the candidate has read and accepts the rules for conducting competitions for a research and teaching position available on the EUROREG University of Warsaw website  (to be downloaded at: euroreg.uw.edu.pl in the news, in the competition announcement).

The documents must be sent as PDF files, with the applicant’s name and the advertised position written in the title of the file.

The competition constitutes the first stage in the process of recruitment for the post of an academic teacher as defined in the Statute of the University of Warsaw, and its outcome will provide the basis for further proceedings.

Applications should be sent by email to: euroreg@uw.edu.pl

The applicants will be notified about the results of the competition via email.

The deadline for the submission of applications is  August 6th  2021 till 4 p.m.

Notice of the results is expected to be published by the end of September 2021.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na euroreg@uw.edu.pl