Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydaci na stanowisko powinni posiadać tytuł zawodowy magistra w zakresie geodezji i kartografii specjalności geodezja inżynieryjna oraz stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych. Wybrany drogą konkursu kandydat powinien uzyskać pozytywną opinię wydziałowego ciała opiniodawczo-doradczego oraz właściwej rady naukowej dyscypliny, posiadać zainteresowania i predyspozycje do pracy badawczej i dydaktycznej.

Od kandydatów wymagane jest w szczególności:

ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie geodezja
i kartografia (wg. klasyfikacji do roku 2018) / dyscyplinie inżynieria lądowa i transport;
znajomość języka angielskiego, w tym szczególnie słownictwa technicznego, w mowie i piśmie
na poziomie co najmniej B2;
profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Geodezji Inżynieryjnej
i Systemów Pomiarowych;
znajomość zagadnień związanych z geodezją inżynieryjną, geodezyjną obsługą inwestycji, zaawansowanymi metodami analizy i opracowania wyników pomiarów geodezyjnych;
doświadczenie w realizacji prac badawczych potwierdzone publikacjami w czasopismach z listy JCR;
doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej o profilu technicznym,
przedstawienie przez kandydata propozycji projektu badawczego o tematyce spójnej z kierunkiem badań prowadzonych w Zakładzie Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, Pl. Politechniki 1, pokój 302, tel. 22 234 14 49.

Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, tel. 22 234 14 49, e-mail: iwona.kepa@pw.edu.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 18.06.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Geodezji-i-Kartografii17

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na iwona.kepa@pw.edu.pl