Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Transportu
Politechnika Warszawska
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczo-dydaktycznego adresowany jest do osób posiadających tytuł zawodowy doktora nauk technicznych  lub równorzędnego. Kandydaci powinni posiadać umiejętności obsługi komputera w tym programu PTV VISUM, Matlab, Statistica, FlexSim oraz dobrą znajomość języka polskiego i angielskiego. Ze względu na charakter działalności Zakładu Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki kandydaci powinni posiadać umiejętności modelowania matematycznego.

Zainteresowania naukowe kandydatów powinny obejmować:

1.    Modelowanie systemów i procesów transportowych.

2.    Optymalizację systemów i procesów logistycznych

3.    Organizację i zarządzanie  transportu

4.    Metody oceny wielokryterialnej

5.     Zarządzanie projektami w biznesie

Sugerowanymi kandydatami ze względu na charakter pracy są osoby, które ukończyły studia na kierunku TRANSPORT, INFORMATYKA, posiadają tytuł zawodowy doktora oraz zamiłowanie do prac naukowo-badawczych, w których specjalizuje się Inżynierii Systemów Transportowych i Logistyki. Ponadto wymagane są także predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych takich jak ćwiczenia audytoryjne, laboratoryjne i projektowe.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75, gmach Wydziału Transportu, 00 662 Warszawa, tel. 22 234 7311. Bliższych informacji udziela: p. Alicja Zagrajek w Biurze Dziekana. 

Aby ubiegać się o tę pracę, odwiedź stronę bip.pw.edu.pl.