Adiunkt badawczo – dydaktyczny

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
Politechnika Warszawska
  • Typ zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: inżynieria materiałowa

Od kandydatów wymagane są:

–        Ukończenie studiów wyższych i uzyskanie stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Materiałowa lub Inżynieria Mechaniczna.

–        Biegła znajomość języka polskiego.

–        Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie zajęć dydaktycznych (min. B2).

Doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu ćwiczeń audytoryjnych, zajęć laboratoryjnych oraz projektowych z przedmiotów z grupy mechaniki technicznej (mechanika materiałów mechanika ogólna, inżynieria  materiałowa, wytrzymałość materiałów, teoria drgań mechanicznych, podstawy automatyki, teoria maszyn).

–         Gotowość do podjęcia zajęć wykładowych w języku polskim i angielskim.

–        Posiadanie dorobku naukowo-badawczego udokumentowanego publikacjami w dyscyplinie inżynieria mechaniczna, z których przynajmniej jedna ma co najmniej 70 punktów według wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.

–        Znajomość zasad, wymogów i regulacji prawnych dotyczących przygotowywania wniosków o projekty badawcze kierowanych do NCN, NCBiR lub/i EU.

Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW, Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych, 02-524 Warszawa, ul. Narbutta 84, pok. 1.5, tel. (22) 234-8286.

Bliższych informacji udziela: Kierownik Zakładu Mechaniki Instytutu Podstaw Budowy Maszyn PW, prof. dr hab. inż. Krzysztof Gołoś (krzysztof.golos@pw.edu.pl).

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 02.06.2021 r.

Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Samochodow-i-Maszyn-Roboczych13

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekan.simr@pw.edu.pl