Adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU: 14.07.2021

Rekrutacja prowadzona jest w celu zatrudnienia adiunkta badawczego (post-doc’a) do realizacji zadań naukowych projektu Narodowego Centrum Nauki kierowanego przez Prof. dr hab. Jacka A. Majewskiego. Zatrudnienie będzie w wymiarze pełnego etatu na okres 6-7 miesięcy w Katedrze Modelowania Układów Złożonych, Instytutu Teoretycznej od 1 października 2021r.

Zatrudniony adiunkt badawczy (post-doc) będzie realizował główne cele projektu, polegające na: (i) przeprowadzeniu obliczeń stabilności, struktury elektronowej, oraz własności optycznych i magnetycznych  materiałów dwuwymiarowych (grafen, h-BN) funkcjonalizowanych molekułami z momentem magnetycznym.

Kandydat musi spełniać warunki ustalone przez Narodowe Centrum Nauki dla osób zatrudnionych na stanowisku typu adiunkt badawczy. W szczególności, osoba zatrudniona na tym stanowisko musi posiadać stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie. Do okresu tego nie wlicza się przerw związanych z urlopem macierzyńskim, dodatkowym urlopem macierzyńskim, urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopem ojcowskim, urlopem rodzicielskim lub urlopem wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej. W przypadku kobiet, wskazany 7-letni okres można przedłużyć o 18 miesięcy za każde urodzone bądź przysposobione dziecko.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2021 r. poz. 478).

 

Zatrudnienie odbędzie się zgodnie z regulaminami NCN, w szczególności zatrudniona osoba musi spełnić łącznie następujące warunki:

·    w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie może pobierać innego wynagrodzenia w żadnej formie

     ze środków NCN;

·    kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim;

·    w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy

      o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy,

·    wyłoniony kandydat zostanie zatrudniony na okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

Wymagania:

Kandydat powinien: (i) posiadać stopień doktora w dziedzinie fizyki teoretycznej lub fizyki obliczeniowej uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie;

(ii) wykazywać wiedzę na temat teorii materii skondensowanej,

(iii) posiadać doświadczenie w obliczeniach kwantowo-mechanicznych w ramach teorii funkcjonału gęstości (DFT),

(iv) ze względu na krótki okres zatrudnienia posiadać doświadczenie w modelowaniu molekuł z momentem magnetycznym na poziomie teorii DFT

 

COMPETITION OPENING DATE: 14.07.2021

The aim of the recruitment is appointment of one postdocs who should perform scientific research (no teaching duties) within the project OPUS-12 entitled “Predictions of boron nanowires structures employing genetic algorithms based on first principles calculations” granted by the National Science Centre. The project leader is prof. dr hab. Jacek A. Majewski. The appointment will be at the level of assistant professor (post doc) in the Institute Theoretical Physics at the Faculty of Physics, University of Warsaw, for the period of 6-7 months starting at 1 October, 2021. The objective of the project is the investigation of new generation of planar materials.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2021, item 478).

 

Employment will be carried out in accordance with the regulations of the National Science Center, in particular, the employed person must meet all of the following conditions:

· During the period of receiving this remuneration, he / she must not receive any other remuneration from

   the NCN funds;

. The primary investigator was not a supervisor / auxiliary supervisor in her doctoral thesis;

. During the period of receiving this remuneration, he/szhe does not receive any other remuneration

  on the basis of an employment contract with any employer;

· The selected candidate will be employed for a period of not less than 6 months.

 

The requirements:

The candidate should fulfil the following conditions: (i) possess the PhD degree in theoretical physics, quantum chemistry, electrical or materials engineering obtained not longer than seven years before appointment, (ii) posses knowledge in the field of theoretical condensed matter physics, (iii) posses experience in quantum mechanical computations in the framework of density functional theory, and (iv) posses experience in modeling of molecules with magnetic moments.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl