Adiunkt badawczy

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 7200 zł
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Załącznik do sprawy SOB/D110/2021/1/66-0006020 Warszawa, 21 października 2021 r.
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
adiunkta w grupie pracowników badawczych
w projekcie „Nieskończoność we wnioskowaniu o danych i wiedzy”
finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, umowa UMO-2018/30/E/ST6/00042

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych (informatyka) w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, do projektu „Nieskończoność ze wnioskowaniu o danych i wiedzy” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, umowa UMO-2018/30/E/ST6/00042.

Warunki zatrudnienia Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na pełen etat na czas określony, w wymiarze 36 miesięcy, rozpoczynający się 1 marca 2022 r. Wynagrodzenie na stanowisku wynosi ok. 7200 zł brutto/m-c, zależnie od wysokości wysługi lat kandydata. Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe. Wybrany kandydat pracować będzie nad zagadnieniami z zakresu teorii baz danych oraz reprezentacji wiedzy i wnioskowania.
Opis projektu Projekt ma na celu zbliżenie do siebie paradygmatów baz danych oraz reprezentacji wiedzy i wnioskowania, głównie w zakresie przetwarzania zapytań i wnioskowania. Fundamentalna różnica między tymi dwoma paradygmatami dotyczy założenia o skończoności reprezentowanych modeli, obecnego w bazach danych a nieobecnego w bazach wiedzy. Podobną niezgodność dostrzec można między przetwarzaniem opartym na obwodach a przetwarzaniem strumienia danych, choć tym razem dotyczy ona nie tyle skończoności co istnienia ograniczenia na rozmiar.

Badania w projekcie koncentrują się na następujących kierunkach: ● przetwarzanie danych w modelach obliczeń o ograniczonej przepustowości; ● problemy ewaluacji, analizy statycznej i optymalizacji, szczególnie w kontekście projektowania formalizmów dla grafowych baz danych; ● wnioskowanie w bazach wiedzy w reżimie modeli skończonych, nieskończonych i mieszanych.

Wymagania
Oczekujemy, że kandydat w momencie zatrudnienie będzie posiadał stopień doktora w dyscyplinie informatyka oraz będzie miał doskonałe przygotowanie w tej dyscyplinie, w szczególności w jednym lub kilku z następujących obszarów: ● teoria baz danych, ● reprezentacja wiedzy i wnioskowanie, ● logika w informatyce.
Doświadczenie badawcze w następujących tematach będzie dodatkowym atutem: ● logiki deskrypcyjne, logiki modalne, ● ewaluacja zapytań z wykorzystaniem ontologii, wnioskowanie w bazach wiedzy ● przetwarzanie strumieni danych, ● złożoność obliczeniowa, ● teoria automatów, teoria modeli skończonych.

Zgłoszenia
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który: ● opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata; ● przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami); ● wskazuje trzech doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla kandydata.
Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy motywacyjne nie są wymagane.
Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do dr. hab. Filipa Murlaka, prof. UW:

fmurlak@mimuw.edu.pl

By wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną zgłoszenie, z załączonymi dokumentami, wymaganymi w procesie rekrutacji, zapisanymi w formacie .pdf.

Termin zgłoszeń upływa dnia 3 grudnia 2021 r.

Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie, które odbędzie się w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie najpóźniej w dniu 17 stycznia 2022 r.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na fmurlak@mimuw.edu.pl