Adiunkt badawczy

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: ok. 7 700 zł brutto/m-c zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Opis stanowiska

Załącznik do sprawy SOB/NAWA/ A.JANK/01/2022

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych

w projekcie „Algorithms for inferring multi-contact interactions
from chromosome conformation capture data”

finansowanym przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
projekt nr PPN/PPO/2019/1/00042

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych (informatyka) w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, do projektu „Algorithms for inferring multi-contact interactions from chromosome conformation capture data” finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, projekt nr PPN/PPO/2019/1/00042.

Warunki zatrudnienia

Wybrani kandydaci zostaną zatrudnieni w wymiarze pełnego etatu na umowę na czas określony na okres jednego roku (z możliwością przedłużenia zatrudnienia o 11 miesięcy). Data rozpoczęcia zatrudnienia do ustalenia z kierownikiem projektu; najwcześniejszy możliwy termin zatrudnienia to kwiecień-maj 2022 r. Wynagrodzenie na stanowisku wyniesie ok. 7 700 zł brutto/m-c. Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi. Wybrani kandydaci będą pracować nad  rozwojem metod obliczeniowych do analizy danych z sekwencjonowania nowej generacji, w szczególności danych z eksperymentów badających trójwymiarową strukturę genomu,

Opis projektu

Projekt skupia się na wyzwaniach w interpretacji trójwymiarowej organizacji genomu. Ta organizacja odgrywa zasadniczą rolę w zapewnieniu prawidłowego odczytu informacji genetycznej, dzięki umieszczaniu funkcjonalnych fragmentów DNA w bliskości regulowanych przez nie genów. Projekt wykracza poza typowe podejście określania częstości interakcji między parami genomowych loci w postaci macierzy sąsiedztwa uzyskiwanych z eksperymentów Hi-C. Zadania badawcze będą skupiać się na następujących trzech kierunkach:

1.     Wnioskowanie o jednoczesnych oddziaływaniach między wieloma genomowymi loci. Głównym celem jest potwierdzenie istnienia dynamicznych hubów regulacyjnych, które do realizacji swojej funkcji wymagają jednoczesnej obecności wielu elementów regulatorowych.

2.     Identyfikacja interakcji chromatynowych specyficznych dla poszczególnych haplotypów. W tym kierunku nacisk będzie położony na rozpoznanie kontaktów między homologicznymi kopiami tego samego chromosomu oraz wyodrębnienie przypadków, w których element regulatorowy kieruje aktywnością genu położonego na innym haplotypie.

3.     Integracja informacji o interakcjach chromatynowych z danymi dotyczącymi ekspresji genów i wiązania czynników transkrypcyjnych.

Wymagania

Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali stopień doktora nauk ścisłych lub przyrodniczych albo równoważny, w dyscyplinie informatyka, matematyka, fizyka, biologia lub pokrewnej, uzyskany nie wcześniej niż 7 lat przed rozpoczęciem zatrudnienia.  Wymagane jest dobre zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu biologii obliczeniowej i genomiki regulacyjnej, a także solidne umiejętności programistyczne, najlepiej w języku R lub Python. Oczekiwane jest wcześniejsze doświadczenie badawcze w bioinformatyce.

Zgłoszenia

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:

·       opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata;

·       przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami) wraz z wyszczególnieniem trzech najważniejszych prac;

·       wskazuje doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla kandydata.

Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy motywacyjne nie są wymagane.

 

Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do dr. Aleksandra Jankowskiego:

ajank@mimuw.edu.pl

By wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą elektroniczną zgłoszenie, z załączonymi dokumentami, wymaganymi w procesie rekrutacji, zapisanymi w formacie .pdf.

 

Termin zgłoszeń upływa dnia 20 kwietnia 2022.

 

Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie, które odbędzie się w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie najpóźniej w dniu 31 maja 2022.

 

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania  konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Załączniki