Adiunkt badawczy

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: ok. 10 000 PLN brutto miesięcznie
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

SOB/D110/2022/1/PSP-62-0000548 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
adiunkta w grupie pracowników badawczych w projekcie “Machine learning methods for characterizing the tumor and its microenvironment from multidimensional molecular profiling data of tumors.”
Kierownik projektu: Ewa Szczurek

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na 1 stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, do projektu finansowanego w ramach współpracy badawczej pomiędzy Merck Healthcare KGaA a Uniwersytetem Warszawskim, pt : „Machine learning methods for characterizing the tumor and its microenvironment from multidimensional molecular profiling data of tumors.”
Głównym badaczem w Merck Healthcare jest dr Eike Staub, szef działu Oncology Bioinformatics.

Warunki zatrudnienia
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony. Czas trwania projektu jest do uzgodnienia, minimum 1 rok, maksimum 3 lata (do uzgodnienia z wybranym kandydatem). Początek pracy na stanowisku: do uzgodnienia, dostępny od zaraz. Lokalizacja: Instytut Informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Polska. Wynagrodzenie: ok. 10 000 PLN brutto miesięcznie. Udział w konferencjach/wizytach naukowych jest planowaną częścią projektu.
Środowisko pracy: żywa, przyjazna i interdyscyplinarna grupa badawcza, o szerokiej współpracy międzynarodowej: https://www.mimuw.edu.pl/~szczurek/people.html, oraz wspierający PI: https://www.mimuw.edu.pl/~szczurek/

Opis projektu:
Projekt koncentruje się na rozwoju metod uczenia maszynowego do charakteryzowania guza i jego mikrośrodowiska z wielowymiarowych danych profilowania molekularnego nowotworów.
Nasze metody są zwykle oparte na probabilistycznych modelach grafowych i głębokim uczeniu, z obecnym naciskiem na modele generatywne.
Poza realizacją własnego projektu badawczego, Post-doc będzie współpracował z grupą badawczą w Merck Healthcare KGaA, jak również ze studentami w grupie badawczej na Uniwersytecie Warszawskim. Post-doc będzie zobowiązany do aktywnego dążenia do publikowania wyników projektu.

Wymagania: Od kandydata oczekuje się
 Posiadania stopnia naukowego doktora lub bycia bliskim obrony stopnia naukowego doktora w dziedzinie informatyki, matematyki, bioinformatyki lub fizyki.
 Publikacji po doktoracie.
 Doskonałego przygotowania matematycznego i obliczeniowego.
 Doświadczenie w programowaniu, z kodem dostępnym do wglądu na publicznych stronach, takich jak github.
 Zainteresowania zastosowaniami w opiece zdrowotnej/medycynie, w szczególności w onkologii
 Płynnej znajomości języka angielskiego.
 Dobrych umiejętności pisania i prezentacji.
Nie wymagamy, ale będziemy bardzo doceniać solidne przygotowanie w dziedzinie uczenia maszynowego.

Termin składania aplikacji: 29 maja 2022, 00:00 CEST

Jak aplikować:
 Prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres szczurek@mimuw.edu.pl, w tym
 CV
 Kontakt do rekomendacji (prawdopodobnie skontaktujemy się z Twoim Referentem).
 Krótki list motywacyjny, wyjaśniający: 1) Dlaczego jesteś zainteresowany tym stanowiskiem, 2) Jakie jest Twoje doświadczenie badawcze.
 Podpisana klauzula o ochronie danych osobowych (załączona poniżej).
 Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie 10-minutowej prezentacji swojego ostatniego projektu badawczego.

Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu).

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie, które odbędzie się w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie najpóźniej w dniu 30 czerwca 2022 r.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12
(https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na szczurek@mimuw.edu.pl