adiunkt (badawczy)

Wydział Geodezji i Kartografii
Politechnika Warszawska
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: inżynieria lądowa i transport

Kandydaci na stanowisko powinni posiadać stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport lub w dyscyplinie pokrewnej, związanej z badaniami w obszarze precyzyjnego pozycjonowania GNSS i geodezji satelitarnej.

Wybrany drogą konkursu kandydat powinien uzyskać pozytywną opinię wydziałowego ciała opiniodawczo-doradczego i posiadać predyspozycje do pracy badawczej.

Od kandydatów wymagane jest w szczególności:

 1. ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego;
 2. posiadanie stopnia naukowego doktora;
 3. bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 4. profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu Geodezji i Astronomii Geodezyjnej;
 5. doświadczenie w prowadzeniu, przygotowywaniu i planowaniu prac badawczych z zakresu przetwarzania sygnałów GNSS;
 6. udokumentowany dorobek naukowy (minimum 5 publikacji JCR w ostatnich 3 latach);
 7. znajomość oprogramowanie Matlab oraz języków programowania Python, C++;
 8. znajomość oprogramowania do automatycznego składu tekstu LaTex;
 9. umiejętności interpersonalne: silna motywacja do pracy naukowej, kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność pracy zespołowej oraz komunikatywność.

Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, Pl. Politechniki 1, pokój 302A, tel. 22 234 14 49.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 24.06.2022 r.
Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata i bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
Bliższych informacji udziela: udziela: Biuro Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii PW, tel. 22 234 14 49, e-mail: iwona.kepa@pw.edu.pl