adiunkt badawczy

Wydział Fizyki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: nauki fizyczne

OTWARCIE KONKURSU 15 LIPCA 2022

OPIS:

Rekrutacja prowadzona jest w celu zatrudnienia adiunkta badawczego (post-doca) uczestniczącego w realizacji projektu NCN OPUS „Przestrajalny laser polarytonowy bazujący na optycznych stanach zlokalizowanych w widmie kontinuum”. Zatrudnienie na okres 18 miesięcy z możliwością przedłużenia na kolejne 18 miesięcy, w wymiarze pełnego etatu, na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Warunki zatrudnienia określone są przez wytyczne NCN.

Projekt jest poświęcony badaniom sprzężenia światło-materia w strukturach fotonicznych zawierających siatkę podfalową i emiter półprzewodnikowy taki jak warstwa dichalkogenka metalu przejściowego, czy perowskitu. Jednym z celów projektu jest demonstracja przestrajalnego spektralnie laserowania w temperaturze pokojowej z zaprojektowanych poprzez symulacje numeryczne i wytworzonych m. in. metodami litograficznymi struktur.

Kandydat będzie realizował główne cele projektu, wykonując symulacje numeryczne właściwości optycznych siatek podfalowych (np. w ramach metody admitancyjnej fali płaskiej), uczestnicząc w przygotowaniu struktur laserujących zawierających siatkę podfalową i pomiarach spektroskopowych na tych strukturach, prowadząc analizę uzyskanych danych i przygotowując publikacje. Projekt będzie realizowany w laboratorium LUMS na Wydziale Fizyki UW pod kierunkiem dr. hab. Jana Suffczyńskiego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574).

WYMAGANIA:

Od kandydata wymagane jest:

1.      doktorat w dziedzinie nauk fizycznych, chemicznych lub technicznych, uzyskany w podmiocie innym niż Uniwersytet Warszawski

2.      doświadczenie w zakresie optyki lub fizyki materii skondensowanej potwierdzone co najmniej pięcioma publikacjami w recenzowanych czasopismach międzynarodowych z listy JCR i przynajmniej pięcioma prezentacjami na konferencjach międzynarodowych

3.      doświadczenie w symulacjach numerycznych właściwości optycznych struktur fotonicznych i pracy doświadczalnej w laboratorium optycznym potwierdzone co najmniej dwoma publikacjami w recenzowanych czasopismach międzynarodowych z listy JCR

4.      znajomość przynajmniej jednej platformy programistycznej spośród następujących: Python lub C/C++

5.      znajomość języka angielskiego.

Osoba zatrudniona:

– w okresie pobierania wynagrodzenia z ww. projektu nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z innych projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów NCN;

– w okresie pobierania wynagrodzenia z ww. projektu nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.

Stanowisko typu post-doc to pełnoetatowe stanowisko pracy zaplanowane przez kierownika
projektu dla osoby, która uzyskała stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed
rokiem zatrudnienia w projekcie. Okres ten może być przedłużony o czas przebywania
w tym okresie na długoterminowych (powyżej 90 dni) udokumentowanych zasiłkach
chorobowych lub świadczeniach rehabilitacyjnych w związku z niezdolnością do pracy.
Dodatkowo do tego okresu można doliczyć liczbę miesięcy przebywania na urlopach
związanych z opieką i wychowaniem dzieci udzielanych na zasadach określonych
w Kodeksie pracy, a w przypadku kobiet – 18 miesięcy za każde urodzone bądź
przysposobione dziecko, jeżeli taki sposób wskazania przerw w karierze naukowej jest
bardziej korzystny.

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI:

Osoba zatrudniona będzie prowadziła badania naukowe w laboratorium optycznym. Do jej obowiązków

będzie należało wykonywanie symulacji numerycznych właściwości optycznych siatek podfalowych (np. metodą admitancyjnej fali płaskiej), uczestniczenie w przygotowaniu struktur laserujących zawierających siatkę podfalową i pomiarach spektroskopowych na tych strukturach, prowadzenie analizy uzyskanych danych i przygotowanie publikacji naukowych.

WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w wymiarze pełnego etatu, na stanowisku adiunkta

2. Planowany początek zatrudnienia od 1 października 2022.

3. Okres umowy: 18 miesięcy, z możliwością przedłużenia o kolejne 18 miesięcy

4. Praca będzie wykonywana w Laboratorium LUMS w Zakładzie Fizyki Ciała Stałego w Instytucie Fizyki Doświadczalnej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Osoby zainteresowane pracą powinny złożyć na adres Jan.Suffczynski@fuw.edu.pl następujące dokumenty w formie plików pdf (podając w nazwie plików imię i nazwisko kandydata oraz podając temat e-maila: „Lasery na bazie BIC – Imię, Nazwisko”):

1. Podanie o zatrudnienie – w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

2. Informację o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody – formularz w załączeniu do ogłoszenia – dostępny również pod adresem: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019-1.docx w formacie PDF z zeskanowanym podpisem.

3. Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego (dostępne: https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html) w formacie PDF z zeskanowanym podpisem

4. życiorys zawierający informacje o dotychczasowej działalności naukowej i osiągnięciach naukowych

5. listę publikacji oraz wystąpień konferencyjnych

6. kopię dyplomu doktorskiego lub zaświadczenie o nadaniu stopniu doktora

7. kontakt mailowy do przynajmniej dwóch pracowników naukowych znających działalność naukową kandydata

Język składania ofert: polski lub angielski.

Przy realizacji zatrudnienia wyłoniony w konkursie kandydat ma obowiązek złożenia oryginałów dokumentów.

Dodatkowe informacje: Jan.Suffczynski@fuw.edu.pl

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 02.09.2022 r. O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z komisją konkursową oraz wynikach postępowania wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą e-mailową.

Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

COMPETITION OPENING DATE 15 JULY 2022

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

We are recruiting for a research assistant (post-doc) participating in the NCN OPUS project „Tunable polariton laser based on optical states located in the continuum spectrum”. Employment for a period of 18 months with the possibility of extension for another 18 months, full-time, at the Faculty of Physics, University of Warsaw. Conditions of employment are defined by NCN guidelines.

The project is devoted to the investigation of light-matter coupling in photonic structures containing a subwavelength grating and a semiconductor emitter such as a transition metal dichalcogenide layer or perovskite. One of the aims of the project is the demonstration of spectrally tunable room temperature lasing from structures designed by numerical simulations and fabricated by lithographic methods, among others.

The candidate will pursue the main objectives of the project by performing numerical simulations of the optical properties of subwavelength gratings (e.g. within the plane wave admittance method), participating in the preparation of laser structures containing subwavelength gratings and spectroscopic measurements on these structures, conducting analysis of the obtained data and preparing publications. The project will be carried out in the LUMS laboratory at the Faculty of Physics of the University of Warsaw under the supervision of Dr. Jan Suffczyński.

The candidates have to conform to the conditions stated in art. 113 of Higher Education Law dated 20.07.2018 (Journal of Laws of the Republic of Poland 2022, item 574).

The requirements:

The candidate is required to:

1. a PhD in physics, chemistry or technology, obtained in an entity other than the University of Warsaw

2. experience in optics or condensed matter physics confirmed by at least five publications in peer-reviewed international journals from the JCR list and at least five presentations at international conferences

3. experience in numerical simulations of optical properties of photonic structures and experimental work in an optical laboratory confirmed by at least two publications in peer-reviewed international journals from the JCR list

4. knowledge of at least one programming platform among the following: Python or C/C++

5. knowledge of the English language.

A person selected and hired in the result of recruitment procedure:

– during the period of receiving this remuneration, he/she will not receive any other remuneration from the funds allocated as direct costs from research projects financed under NCN calls;

– during the period of receiving this remuneration, he/she will not receive remuneration from another employer on the basis of an employment contract, including an
employer based outside Poland.

A post-doc position is a full-time job planned for a person who obtained a doctoral degree not earlier than 7 years before year of employment in the project. This period may be extended by the duration of the stay during this period, on long-term (over 90 days) documented benefits sickness or rehabilitation benefits due to incapacity for work. Additionally, the number of months on vacation can be added to this period related to the care and upbringing of children, provided on the terms specified in the Labor Code, and in the case of women – 18 months for each born or an adopted child, if there is such a way of indicating breaks in the academic career more beneficial.

The competition is open to persons meeting the conditions set out in Article 113 of the Act of 20 July 2018. – Law on Higher Education and Science (Journal of Laws of 2022, item 574).

Key responsibilities:

The post holder will carry out scientific research in an optical laboratory. His/her duties will include performing numerical simulations of optical properties of subwavelength gratings (e.g. by the plane wave admittance method), participation in the preparation of laser structures containing subwavelength gratings and spectroscopic measurements on these structures, analysis of the obtained data and preparation of scientific publications.

Employment conditions:

1. a full-time contract as an assistant professor

2. beginning of employment possible from 1st October 2022

3. contract period: 18 months, with a possibility of prolongation for another 18 months

4. the work will be performed in the LUMS Laboratory in the Department of Solid State Physics, Institute of Experimental Physics, Faculty of Physics, University of Warsaw.

The candidate should submit the following documents in the form of pdf files to Jan.Suffczynski@fuw.edu.pl (indicating in the name of the files the name of the candidate; and providing the e-mail subject: “Lasers based on BIC – Name, Surname”):

1.      application for the position – the pdf-format with a scanned signature.

2.      information on the processing of personal data – information clause and consent clause – attachment to the announcement (available on the website https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2021/01/Klauzula-informacyjna-przy-rekrutacji-do-pracy_11_2019_EN.docx  –  the pdf-format with a scanned signature.

3.      statement on reading and accepting the rules for job applications for a position of an academic teacher at the University of Warsaw (available on the website https://www.fuw.edu.pl/dokumenty-i-formularze.html ) –  the pdf-format with a scanned signature.

4.      a curriculum vitae indicating past scientific activities and achievements

5.      a list of publications and conference proceedings

6.      a copy of the diploma or certificate of achievement of the doctoral degree

7.      e-mail contact to at least two academics familiar with the applicant’s scientific activities

Language of application: Polish or English.

At the realization of the employment, the successful candidate is obliged to submit original documents.

Additional information: Jan.Suffczynski@fuw.edu.pl

The entire procedure will be concluded before 02.09.2022 r. The candidate might be asked for an interview with the commission appointed by the Dean of the Faculty and the results of the proceedings.

This announcement is the first step in the procedure of employing an academic teacher and its positive result will be a base for consecutive steps.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kadry@fuw.edu.pl