adiunkt badawczy

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: 10000-11000 brutto zł brutto
  • Dziedzina nauk humanistycznych
  • historia

Opis stanowiska

Wybrany kandydat lub kandydatka będzie prowadzić badania w ramach Centrum Badań nad Cywilizacjami Starożytnymi / Centre for Research on Ancient Civilizations (CRAC), łączącym historyków, archeologów, filologów klasycznych, prawników rzymskich, orientalistów i przedstawicieli innych dyscyplin, którzy zajmują się badaniami nad starożytnością na UW.

Wybrany kandydat lub kandydatka będzie:

● prowadzić samodzielne badania naukowe o dużym wpływie na naukę światową, na temat określony w przedstawionym projekcie naukowym,
● brać aktywny udział w życiu naukowym UW, a zwłaszcza CRAC, m.in. przez uczestnictwo w seminariach,
prezentowanie referatów, wykładów oraz w ramach innych form dzielenia się zawodowymi umiejętnościami i wiedzą,
● upowszechniać wyniki badań przez wystąpienia konferencyjne, a zwłaszcza przez publikacje w najlepszych
czasopismach międzynarodowych oraz wydawnictwach naukowych, reprezentując przy tym Uniwersytet
Warszawski,
● aktywnie wzmacniać pozycję Uniwersytetu Warszawskiego na arenie międzynarodowej,
● współpracować się z administracją uniwersytecką w sprawach związanych z realizacją projektu,
● OPCJONALNIE: prowadzić zajęcia dla studentów.

Wymagania konieczne:
● stopień doktora z tematyki związanej ze studiami nad starożytnością: z historii, filologii klasycznej, orientalistyki,
archeologii, religioznawstwa, patrystyki, filozofii itp.;
● udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu badań nad starożytnością;
● udokumentowany aktywny udział w międzynarodowym życiu naukowym;
● skonkretyzowany wysokiej jakości projekt naukowy dotyczący dowolnego okresu starożytności;
● biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (odpowiadająca przynajmniej poziomowi C1);
● umiejętność komunikowania rezultatów badawczych w formie ustnej i w publikacjach;
● umiejętność i gotowość do pracy w środowisku naukowym,
dzielenia się doświadczeniem, pomysłami i wynikami badań oraz nawiązywania współpracy;
● umiejętność efektywnego i terminowego kończenia projektów.

Dodatkowe atuty:

● skonkretyzowane plany dalszych projektów naukowych związanych z UW;
● skonkretyzowane plany publikacyjne;
● doświadczenie badawcze zdobyte poza Polską.

Wymagane dokumenty:

● życiorys naukowy z listą publikacji;
● opis projektu naukowego, który miałby być realizowany na UW (do 2000 słów + bibliografia), z krótkim uzasadnieniem wyboru Uniwersytetu Warszawskiego jako miejsca odbywania stażu podoktorskiego;
● dwa listy referencyjne przesłane bezpośrednio na adres crac@uw.eu.pl;
● podpisane oświadczenie (skan) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, stanowiące załącznik
do niniejszego ogłoszenia;
● oświadczenie, w którym kandydat potwierdza, że zapoznał się z zasadami przeprowadzania niniejszego konkursu i je akceptuje. (Pierwsze cztery dokumenty w języku angielskim)

Oferujemy:

● pracę w dużym, powiązanym międzynarodowo środowisku starożytniczym, chętnym do współpracy
i oferującym wsparcie dla rozwoju;
● możliwość dodatkowego dofinansowania różnych form aktywności naukowej takich jak udział
w konferencjach, sesji na kongresach międzynarodowych, publikacji;
● przestrzeń biurową, bardzo dobry dostęp do baz elektronicznych, dobre lub bardzo dobre (zależnie od
dziedziny) zasoby biblioteczne;
● pomoc w staraniach o dalsze projekty grantowe;
● standardowy pakiet socjalny.

Forma nadsyłania zgłoszeń: Pocztą elektroniczną na adres crac@uw.edu.pl z tytułem CRAC post-doc.

Procedura rekrutacyjna:

Wybrani kandydaci zastaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, która odbędzie się online.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku adiunkta, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo do anulowania konkursu bez podania przyczyny.

Pytania prosimy kierować na adres crac@uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń 31 grudnia 2022

Termin ogłoszenia wyników konkursu 15 lutego 2023

Sposób informowania o wynikach rekrutacji:  pocztą elektroniczną lub telefonicznie

Załączniki