Adiunkt (badawczy)

  • Miejsce: Warszawa
  • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
  • Wynagrodzenie: ok. 14 800 zł brutto/m c zł brutto
  • Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych
  • informatyka

Opis stanowiska

SOB/D110/2022/3/AM 60 0964598

Ogłoszenie o konkursie na 3 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych
w projekcie “Smart Contract Protocols: Theory for Applications” (PROCONTRA)
finansowanym przez Komisję Europejską, kontrakt numer 885666

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na 3 stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczych w projekcie “Smart Contract Protocols: Theory for Applications” (PROCONTRA) finansowanym przez Komisję Europejską, kontrakt numer 885666

Warunki zatrudnienia
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w wymierze 100% etatu na umowę na czas określony na okres 1 roku (z możliwością przedłużenia zatrudnienia o następne 2 lata). Przewidywany oczekiwany termin zatrudnienia to 15 marca 2023 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem projektu). Wynagrodzenie na stanowisku wyniesie ok. 14 800 zł brutto/m c (wynagrodzenie zasadnicze ok. 7000 zł brutto/m c plus wynagrodzenie dodatkowe). Stanowisko nie jest obciążone obowiązkami dydaktycznymi i zawiera budżet na podróże służbowe. Wybrani kandydaci będą pracować nad problemami w obszarze kryptografii z zastosowaniami do technologii blockchain i inteligentnych kontraktów.

Opis projektu
Projekt PROCONTRA koncentruje się na badaniu trudnych problemów w obszarze inteligentnych kontraktów i technologii blockchain. Główny nacisk kładziony jest na podstawowe techniki kryptograficzne. Prace w ramach projektu będą koncentrować się na następujących trzech kierunkach:
• Modelowanie własności bezpieczeństwa protokołów inteligentnych kontraktów z wykorzystaniem formalizmu kryptograficznego.
• Proponowanie nowych pomysłów na protokoły inteligentnych kontraktów, szczególnie tych opartych na zaawansowanych technikach kryptograficznych.
• Dowody bezpieczeństwa proponowanych konstrukcji.
• Zautomatyzowana weryfikacja tych dowodów bezpieczeństwa
• Zrozumienie ograniczeń technik kryptograficznych w tym obszarze.

Wymagania
Oczekujemy, że kandydaci w momencie zatrudnienia będą posiadali stopień doktora informatyki (lub dziedziny pokrewnej) oraz doskonałe przygotowanie w tej dziedzinie oraz dorobek naukowy w tematyce projektu udokumentowany publikcjami. Wymagana jest dobra znajomość języka angielskiego.

Zgłoszenia
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami) i Statutem UW.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać życiorys, który:
 opisuje przygotowanie merytoryczne oraz osiągnięcia naukowe kandydata;
 przedstawia listę wszystkich publikacji naukowych kandydata (włącznie z jeszcze nieopublikowanymi manuskryptami);
 wskazuje dwóch doświadczonych naukowców, którzy mogą posłużyć jako referencje dla kandydata.
Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu). Listy motywacyjne nie są wymagane.
Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do prof. dr. hab Stefana Dziembowskiego:
s.dziembowski+procontra2022/1@uw.edu.pl AbyAby wziąćwziąć udziałudział ww konkursiekonkursie należynależy przesłaćprzesłać drogądrogą elektronicznąelektroniczną zgłoszenie,zgłoszenie, zz załączonymizałączonymi dokumentami,dokumentami, wymaganymiwymaganymi ww procesieprocesie rekrutacji,rekrutacji, zapisanymizapisanymi ww formacieformacie .pdf.

Termin zgłoszeń upływa dnia 2 lutego 2023

Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie, które odbędzie się w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie najpóźniej w dniu 15 marca 2023 r.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12
https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf

Załączniki