Adiunkt (badawczy)

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: ok. 7000,00 zł brutto/m-c
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Załącznik do sprawy WMIM/SOB/GR-6327/01/2022
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
adiunkta w grupie pracowników badawczych w projekcie pt.: ”Zastosowanie wielofotonowej interferencyji kwantowej do wybranych zagadnień
kwantowego przetwarzania informacji” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki (2019/34/E/ST2/00273)

Warunki zatrudnienia
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w wymiarze pełnego etatu na umowę na czas określony na okres 23 miesięcy. Przewidywany oczekiwany termin zatrudnienia to maj/czerwiec 2023 r. Wynagrodzenie na stanowisku wyniesie ok. 7000,00 zł brutto/m-c.

Opis projektu
Celem projektu jest pogłębienie wiedzy na temat wielofotonowej interferencji kwantowej, szczególnie w dziedzinie czasowej. Kwantowa interferencja jest jednym z najciekawszych zjawisk fizycznych i najważniejszych zasobów kwantowych technologii. W przypadku platformy czasowej, szereg wąskich jednofotonowych impulsów w ośrodku nieliniowym ulega dyspersji. Poszczególne impulsy zaczynają się przekrywać i interferują. W projekcie studjujemy tę interferencję pod kątem wykorzystania jej do obliczeń kwantowych oraz kwantowych symulacji materiałów topologicznych. Motywacją do przeprowadzenia tych badań są wyniki, które zostały w 2019 roku uzyskane przez dr hab. Stobińską i jej współpracowników. Pierwszym wynikiem jest teoretyczne i eksperymentalne zbadanie kwantowej interferencji wielofotonowych stanów Focka na pojedynczej płytce światłodzielącej i pokazanie, że w ten sposób można obliczać Kwantową Transformatę Fouriera–Kravchuka z użyciem jednej bramki kwantowej. Pozwala to na wykorzystanie tego urządzenia jako wydajnego, specjalizowanego kwantowego komputera o szerokich zastosowaniach. Drugie osiągnięcie, to pokazanie, że taka wielofotonowa interferencja kwantowa pozwala na przeprowadzanie wydajnych kwantowych symulacji materiałów topologicznych, które charakteryzują się nietypowymi symetriami. Stanowią one punkt wyjściowy do badań zaplanowanych w tym projekcie. Projekt składa się z trzech fascynujących zadań, które obejmują teoretyczne i eksperymentalne badanie wielofotonowej kwantowej interferencji, znalezienie zależności pomiędzy różnymi układami fotonicznymi a realizowanymi przez nie operacjami matematycznymi (transformatami), oraz przeprowadzanie kwantowych symulacji materiałów wykazujących topologiczne przejścia fazowe. Wyniki projektu pozwolą na zrozumienie istoty złożonej interferencji kwantowej, systematyczne poszerzanie palety zastosowań kwantowych układów fotonicznych oraz zbadanie zjawisk topologicznych zachodzących w nowych materiałach.

Wymagania
1. Kandydat na stanowisko powinien posiadać stopień doktora nie dłużej niż 7 lat przed rozpoczęciem pracy na tym stanowisku. Ten okres może być wydłużony na wniosek kandydata o rok na każde urodzone lub adoptowane dziecko, które było pod osobistą opieką kandydata.
2. Doświadczenie w badaniach z zakresu: optyki kwantowej, kwantowej fotoniki zintegrowanej, kwantowego przetwarzania informacji, algorytmów kwantowych, symulacji kwantowych.
3. Płynność w pisanym i mówionym angielskim (co najmniej poziom B2 lub C1).
4. Praktyka programowania numerycznego, dobra znajomość narzędzi matematycznych (np. Matlab lub Wolfram Mathematica) i ogólnego oprogramowania komputerowego (np. Microsoft Office, Skype) oraz środowiska składu LaTeX.
5. Kandydaci na to stanowisko powinni być osobami ambitnymi, pracowitymi, z dużą motywacją do pracy naukowej i wolą samorozwoju.

6. Podczas zatrudnienia pracownik nie powinien otrzymywać innych środków z tytułu umowy o pracę od żadnego pracodawcy.
7. Kandydat na to stanowisko nie może być osobą, dla której kierownik projektu był promotorem lub promotorem pomocniczym.
8. Kandydatem na to stanowisko nie może być osoba, która w ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie, w którym realizowany jest projekt badawczy.

Zadania osoby zatrudnionej na stanowisku adiunkta naukowego w projekcie
1. Prowadzenie badań teoretycznych pod nadzorem kierownika projektu.
2. Osiąganie celów opisanych w projekcie badawczym, zgodnie z harmonogramem projektu.
3. Tworzenie i rozwijanie oprogramowania numerycznego; przeprowadzanie obliczeń.
4. Regularne studiowanie literatury; proponowanie rozwiązań problemów badawczych.
5. Prowadzenie notatek i dziennika badań, przygotowywanie publikacji, posterów oraz wystąpień konferencyjnych.
6. Udział w konferencjach naukowych i warsztatach.
7. Monitorowanie postępów pracy doktorantów.
8. Wykonywanie pomocniczych zadań organizacyjnych i administracyjnych.
9. Przygotowywanie raportów.

Zgłoszenia
Kandydat, aby zawnioskować na stanowisko powinien wysłać e-mail zatytułowany ”POSTDOC” na adres: kdujka@mimuw.edu.pl załączając w nim następujące dokumenty w formacie plików pdf:

1. list do Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego z podpisaną klauzulą RODO (w załączniku);
2. kopię dyplomu doktorskiego;
3. naukowe CV z listą publikacji;
4. co najwyżej trzy niedawne publikacje;
5. krótki opis dotychczasowych i przyszłych badań (1-2 strony);
6. oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji zasad przeprowadzania konkursów na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (dostępna w załączeniu).

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami) i Statucie UW.

Termin zgłoszeń upływa dnia 23.03.2023 r.

Wnioski, które nie spełnią powyższych wymagań lub zostaną przesłane po terminie, nie będą rozważane. Wnioski zostaną ocenione przez komisję ewaluacyjną wyznaczoną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Komisja przygotuje listę rankingową do dnia 14.04.2023 r. Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Po dokonaniu wstępnej analizy nadesłanych zgłoszeń, skontaktujemy się z wybranymi kandydatami celem przeprowadzenia dalszych etapów procedury rekrutacyjnej. Komisja zastrzega sobie prawo do wstępnej analizy i skontaktowania się wyłącznie z wybranymi kandydatami oraz zamknięcia konkursu bez podania przyczyny. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub zdalnie). O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.