Adiunkt (badawczy)

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: ok. 7100 zł brutto miesięcznie.
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
adiunkta w grupie pracowników badawczych
w projekcie NCN „TUMORMAP: Wyznaczanie map pod-klonów guzów nowotworowych i ich mikro środowiska w ultra wysokiej rozdzielczości przestrzennej i molekularnej”

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na 1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczych w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki, do projektu „TUMORMAP: Wyznaczanie map pod-klonów guzów nowotworowych i ich mikro środowiska w ultra wysokiej rozdzielczości przestrzennej i molekularnej” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Warunki zatrudnienia

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony w wymiarze 100% etatu na umowę o pracę na czas określony – minimum 1 rok – maksimum 3 lata (do ustalenia z wybranym kandydatem). Wynagrodzenie pełnoetatowe na tym stanowisku wynosi ok. 7100 zł brutto miesięcznie. Przewidywany oczekiwany termin zatrudnienia to 01 lipca 2023 r. (możliwość ustalenia daty rozpoczęcia zatrudnienia z kierownikiem projektu).

Opis projektu
Problemem, który będzie rozwiązywany w tym projekcie jest opracowanie zaawansowanych metod obliczeniowych do ilościowej i immunoterapeutyczno-informacyjnej analizy pod-klonów nowotworowych i ich mikrośrodowiska w ultra-wysokiej rozdzielczości molekularnej i przestrzennej. Proponowane podejście opiera się na zintegrowanym uczeniu maszynowym i modelowaniu probabilistycznym 1) cyfrowych obrazów histopatologicznych, 2) transkryptomiki przestrzennej, 3) sekwencjonowania pojedynczych komórek RNA (scRNA-seq) i 4) sekwencjonowania DNA (DNA-seq).
Nasze metody są zwykle oparte na probabilistycznych modelach grafowych, sieciach Bayesowskich, statystyce Bayesowskiej, głębokim uczeniu, z aktualnym naciskiem na modele generatywne, w szczególności generatywne autoenkodery wariacyjne.
Oprócz własnego projektu badawczego, Post-doc będzie współpracował z magistrantami i doktorantami. Post-doc będzie zobowiązany do aktywnego dążenia do publikowania wyników projektu.

Wymagania
Od kandydata oczekuje się:
 Stopnia naukowego doktora w dziedzinie informatyki, matematyki, uczenia maszynowego, bioinformatyki lub fizyki, lub bliskiej daty obrony doktoratu (zatrudnienie nastąpi po nadaniu stopnia doktora).
 Publikacji z okresu doktoratu.
 Udokumentowanego doświadczenia w programowaniu, z kodem dostępnym do wglądu na publicznych stronach takich jak github.
 Zainteresowania zastosowaniami rozwijanych metod w medycynie, w szczególności w onkologii.
 Biegłej znajomości języka angielskiego.
 Dobrych umiejętności pisania publikacji i prezentacji

Zgłoszenia
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zmianami) i Statutem UW.
Prosimy o przesyłanie aplikacji drogą mailową na adres szczurek@mimuw.edu.pl, w tym:
 CV.
 Kontakt do osoby rekomendującej (jest wielce prawdopodobne, że skontaktujemy się z tą osobą).
 Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Termin składania aplikacji upływa 19 kwietnia 2023

Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu).
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie, które odbędzie się w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie najpóźniej w dniu 15 czerwca 2023 r.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12
(https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na szczurek@mimuw.edu.pl