Adiunkt badawczy – post-doc

Wydział Historii
Uniwersytet Warszawski
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Wynagrodzenie: 14 760 zł brutto
 • Dziedzina nauki: historia

Konkurs na stanowisko adiunkta badawczego (postdoc) w Zakładzie Historii Starożytnej,
Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski do projektu badawczego STONE-MASTERS
„Masters of the stone: The stonecutters’ workshops and the rise of the late antique epigraphical cultures (third–fifth century AD)”

 

Planowany okres zatrudnienia: 48 miesięcy (1 października 2023 – 30 września 2027) 

Łączne wynagrodzenie brutto: ok. 14 760 zł 

Nazwa stanowiska: adiunkt badawczy

Dyscyplina naukowa: historia 

Liczba stanowisk: 1 (pełny etat)

Opis projektu:

Głównym celem projektu STONE-MASTERS jest wyjaśnienie przyczyny wielkiej transformacji rzymskich tradycji upamiętniania w dziedzinie epigrafiki. Aby kompleksowo przeanalizować to zjawisko, w ramach projektu zostanie zbudowany atlas ilustrujący wysoce zregionalizowaną sieć warsztatów identyfikujących miejsca pochodzenia inskrypcji z III do V w. n.e. Dla potrzeb epigrafiki grecko-rzymskiej zostaną zaadaptowane metodologie studiów warsztatowych opracowane dla innych rzemiosł i okresów (w szczególności dla wczesnogreckich malarzy waz greckich oraz skrybów i ich skryptoriów). Działania te mają na celu wyeksponowanie roli wytwórców inskrypcji – rzemieślników – jako podstawowych agentów wertykalnego transferu kulturowego, a w konsekwencji redefiniowanie koncepcji transferu kultury elit do warstw średnich i niższych.

Ze względu na złożoność zaplanowanych zadań, przyjęto następujące cele cząstkowe:

 • Zidentyfikowanie warsztatów i rzemieślników zaangażowanych w tworzenie zwykłych inskrypcji między III a V w. n.e.
 • Identyfikacja twórców tekstów, która obejmuje cel szczegółowy 2a: identyfikacja autorów tekstów unikatowych: np. wierszy pisanych na zamówienie, epigramów nagrobnych, tekstów prawnych itp. oraz cel szczegółowy 2b: identyfikacja i rekonstrukcja zawartości wzorników wykorzystywanych przez warsztaty kamieniarskie do wytwarzania „masowo produkowanych” inskrypcji.
 • Opracowanie Cyfrowego Atlasu Warsztatów Kamieniarskich (DAWE), narzędzia do kontekstualizacji różnych rodzajów świadectw pamięci (dotyczących osób, warsztatów, wzorników, czasu i zasięgu geograficznego ich występowania) oraz do śledzenia wzajemnych korelacji.
 • Ocena wpływu zmian zachodzących w kulturze warsztatowej w III w. n.e. i później na rzymskie podejście do przedstawiania własnej przeszłości.

  Wybrany kandydat/kandydatka zostanie przeszkolony/przeszkolona w zakresie obsługi narzędzi cyfrowych i programów opracowanych specjalnie na potrzeby projektu.

Zakres zadań:

 • Gromadzenie danych epigraficznych z późnego Cesarstwa wschodniorzymskiego, wybór znaczących dowodów i wprowadzanie ich do Cyfrowego Atlasu Warsztatów Kamieniarskich (DAWE).
 • Zestawianie różnych elementów ornamentyki, sygnatur i formuł w style i warsztaty.
 • Gromadzenie informacji o kamieniołomach i szlakach handlu kamieniem.
 • Współorganizacja wydarzeń projektowych (panele, konferencje, warsztaty).
 • Współredagowanie dwóch opracowań naukowych: pierwsze zawierające wnioski z konferencji na temat metodologicznych aspektów łączenia badań warsztatowych w różnych dyscyplinach, drugie zawierające wnioski z konferencji zamykającej projekt na temat rzemieślników jako agentów wertykalnego transferu kulturowego i ich roli w wielkich zmianach kulturowych.
 • Publikacja pod kierunkiem kierownika projektu artykułów związanych z tematem projektu w międzynarodowych czasopismach.
 • Udział w międzynarodowych kongresach i seminariach związanych z zakresem projektu, a także w warsztatach i szkołach letnich organizowanych w ramach projektu.
 • Udział w cotygodniowych spotkaniach zespołu (osobiście lub za pomocą komunikatorów internetowych) dotyczących postępów w pracy. 

  Wymagania niezbędne:

 • Stopień naukowy doktora lub oświadczenie, że stopień doktora będzie nadany do 1 września 2023 r.
 • Specjalizacja w zakresie historii, archeologii, epigrafiki lub historii sztuki późnego Cesarstwa wschodniorzymskiego.
 • Doskonała znajomość greki klasycznej.
 • Języki nowożytne: biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie; znajomość niemieckiego, francuskiego i włoskiego pozwalająca na czytanie ze zrozumieniem i streszczanie tekstów. Znajomość języka polskiego nie jest wymagana.
 • Gotowość do przeprowadzenia się do Warszawy na czas trwania projektu.
  Jest to zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, co oznacza, że wybrany kandydat/wybrana kandydatka będzie poświęcać 40 godzin tygodniowo na realizację zadań projektowych. 

  Umiejętności mile widziane:

 • Doświadczenie w badaniach nad rękopisami.
 • Podstawowa znajomość języka koptyjskiego, syriackiego lub innych późnoantycznych dialektów aramejskich.
 • Doświadczenie w pracy w zespole, dobra umiejętność współpracy.

  Procedura konkursowa

 • Termin składania dokumentów: 31 marca 2023 r.
 • Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 30 kwietnia 2023 r.
 • Tryb postępowania komisji konkursowej określają przepisy obowiązujące na Uniwersytecie Warszawskim.
  Na podstawie wstępnej oceny zgłoszeń komisja wyłoni grupę kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych, które odbędą się online w kwietniu 2023 r.
 • O wynikach konkursu kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną. Po skompletowaniu dokumentów dotyczących zatrudnienia, z wybranym kandydatem zostanie podpisana umowa o pracę na czas określony.
 • Początek zatrudnienia planowany jest na 1 października 2023 r.

  Wykaz wymaganych dokumentów:

 • Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Odpis nadania stopnia doktora lub inny dokument poświadczający posiadanie stopnia doktora.
 • CV z listą publikacji (po angielsku).
 • List motywacyjny (po angielsku).
 • Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.; wzór załączony poniżej).
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata (Kwestionariusz dla osoby obiegającej się o zatrudnienie).
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4).

Wszystkie dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: dziekanat.wh@uw.edu.pl  w tytule wpisując: „Konkurs STONE MASTERS East – postdoc”.

W przypadku gdy wybrany kandydat nie przyjmie oferty pracy, komisja rekrutacyjna może zaproponować to stanowisko kolejnej osobie z listy osób spełniających kryteria rekrutacji.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wh@uw.edu.pl