Adiunkt badawczy – post-doc

  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Wynagrodzenie: 8000zł/mc brutto
  • Dziedzina nauki: informatyka

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych w projekcie NCNTUMORMAP: Wyznaczanie map pod-klonów guzów nowotworowych i ich mikro środowiska w ultra wysokiej rozdzielczości przestrzennej i molekularnej”
Kierownik projektu : dr hab. Ewa Szczurek

Warunki zatrudnienia
Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na umowę o pracę na czas określony – minimum 1 rok – maksimum 3 lata (do ustalenia z wybranym kandydatem). Wynagrodzenie pełnoetatowe na tym stanowisku wynosi ok. 8000 zł brutto miesięcznie. Początek pracy na stanowisku – do negocjacji, Zatrudnienie jest możliwe „od zaraz”.

Opis projektu
Problemem, który będzie rozwiązywany w tym projekcie jest opracowanie zaawansowanych metod obliczeniowych do ilościowej i immunoterapeutyczno-informacyjnej analizy pod-klonów nowotworowych i ich mikrośrodowiska w ultra-wysokiej rozdzielczości molekularnej i przestrzennej. Proponowane podejście opiera się na zintegrowanym uczeniu maszynowym i modelowaniu probabilistycznym 1) cyfrowych obrazów histopatologicznych, 2) transkryptomiki przestrzennej, 3) sekwencjonowania pojedynczych komórek RNA (scRNA-seq) i 4) sekwencjonowania DNA (DNA-seq).
Nasze metody są zwykle oparte na probabilistycznych modelach grafowych, sieciach Bayesowskich, statystyce Bayesowskiej, głębokim uczeniu, z aktualnym naciskiem na modele generatywne, w szczególności generatywne autoenkodery wariacyjne.
Oprócz własnego projektu badawczego, Post-doc będzie współpracował z magistrantami i doktorantami. Post-doc będzie zobowiązany do aktywnego dążenia do publikowania wyników projektu.

Wymagania
Od kandydata oczekuje się:
 Stopnia naukowego doktora w dziedzinie informatyki, matematyki, uczenia maszynowego, bioinformatyki lub fizyki.
 Publikacji po doktoracie.
 Udokumentowanego doświadczenia w programowaniu, z kodem dostępnym do wglądu na publicznych stronach takich jak github.
 Zainteresowania zastosowaniami rozwijanych metod w medycynie, w szczególności w onkologii.
 Biegłej znajomości języka angielskiego.
Dobrych umiejętności pisania publikacji i prezentacji

Zgłoszenia
Zgłoszenia do konkursu, a także wszelkie pytania dotyczące merytorycznych aspektów projektu bądź formalnych szczegółów procedury konkursowej należy przesyłać do dr hab. Ewy Szczurek : szczurek@mimuw.edu.pl, w tym:
 CV.
 List rekomendacyjny oraz kontakt do osoby rekomendującej (jest wielce prawdopodobne, że skontaktujemy się z tą osobą).
 Krótki list motywacyjny, wyjaśniający: 1) Dlaczego jesteś zainteresowany tym stanowiskiem,

2) Jakie jest Twoje doświadczenie badawcze, które może się w tym projekcie przydać.

 Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.
 Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną poproszeni o przedstawienie 10-minutowej prezentacji swojego ostatniego projektu badawczego.

Termin składania aplikacji upływa 15 lipca 2021

Wnioski niepełne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Ponadto, wymagamy załączenia podpisanego listu przewodniego adresowanego do Dziekana WMIM UW, zaopatrzonego w klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych (w załączeniu).
Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie, które odbędzie się w sposób zdalny. Wyniki konkursu zostaną przesłane kandydatom elektronicznie najpóźniej w dniu 15 września 2021 r.
Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania. Kandydat przystępujący do konkursu powinien złożyć oświadczenie, że zapoznał się i akceptuje zasady przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na UW zgodnie z zarządzeniem nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., paragraf 1 ust. 4 pkt 12
(https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5034/M.2019.282.Zarz.106.pdf)

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na szczurek@mimuw.edu.pl