Adiunkt – grupa badawczo-dydaktyczna

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ogłasza konkurs

na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Rynku i Bezpieczeństwa Żywnościowego Instytutu Rynków i Konkurencji

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r.

Wymagane kryteria:

1.      stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse lub doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinach ekonomia lub finanse,

2.      dorobek naukowy z zakresu bezpieczeństwa żywnościowego oraz finansowania międzynarodowych projektów w zakresie wspierania rozwoju rolnictwa,

3.      udokumentowany udział w konferencjach naukowych, w tym o charakterze międzynarodowym,

4.      gotowość do prowadzenia zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, zarówno
w języku polskim jak angielskim,

5.      znajomość języka polskiego na poziomie języka ojczystego,

6.      znajomość języka angielskiego i języka francuskiego na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań naukowych z zakresu międzynarodowych instytucji finansowych (min. B2),

7.      motywacja do rozwoju naukowego,

8.      doświadczenie pracy w zespole.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na jn22301@sgh.waw.pl