Adiunkt – grupa pracowników badawczych

Wydział Filozofii
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk humanistycznych

WFZ-1210-3/2022

Dziekan Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza konkurs w projekcie badawczym

 

Stanowisko: adiunkt

Grupa pracowników: badawcza

Liczba stanowisk: 1 

Wymiar etatu: pełen etat

Dyscyplina naukowa: filozofia, psychologia

Tytuł projektu: Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym

Kierownik projektu: dr Aleksandra Mroczko-Wąsowicz

Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki

Typ projektu: OPUS-18

Czas trwania: 2020–2025

Instytucja realizująca: Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

 

Procedura rekrutacyjna odbywa się zgodnie z regulaminem NCN oraz statutem UW.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w:

– art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) i Statucie UW (Monitor UW z 2019 r. poz. 190 z późn. zm.);

– Regulaminie przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki w zakresie projektów badawczych, dla konkursu OPUS 18.

 

Ocena kandydatów będzie przebiegała zgodnie z zaleceniami zawartymi w Statucie UW, European Charter for Researchers. The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code) i Zarządzeniem nr 106 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 27 września 2019 r. (tekst jednolity: Monitor UW z 2020 r. poz. 388) oraz wytycznymi Narodowego Centrum Nauki.

 

Więcej informacji znajduje się w załączonym pliku.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na pracowniczy.filozofia@uw.edu.pl