Adiunkt im. S. Eilenberga (badawczo-dydaktyczny)

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych

WMIM/1210/EK/01/2023

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko
Adiunkta im. Samuela Eilenberga
na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłaszam konkurs na nie więcej niż 4 stanowiska adiunkta im. Samuela Eilenberga w grupie badawczo-dydaktycznej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki (Informatyka, Matematyka). Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. 2022 poz. 574 ze zmianami).

Samuel Eilenberg (1913-1998) uzyskał doktorat z matematyki na Uniwersytecie Warszawskim w 1936 roku, pod opieką Kazimierza Kuratowskiego i Karola Borsuka. Większość życia spędził w USA jako profesor Columbia University. Wywarł zasadniczy wpływ na rozwój języka współczesnej matematyki oraz informatyki; był współtwórcą zarówno nowoczesnej topologii, teorii kategorii, algebry homologicznej, jak i teorii automatów. Jego droga naukowa symbolizuje otwartość oraz gotowość do poszukiwań i podejmowania nowych trudnych wyzwań naukowych, a także skutecznego nawiązywania współpracy naukowej.

Warunki zatrudnienia: od 1 października 2023 lub 1 lutego 2024, pełny etat, zatrudnienie na 2 lub 4 lata (do ustalenia z wybranymi kandydatami), bez możliwości przedłużenia. W ramach obowiązków zawodowych zatrudniona osoba ma prowadzić badania naukowe, odpowiednio w dyscyplinie matematyka lub informatyka, oraz zajęcia dydaktyczne w zmniejszonym wymiarze (120 godzin dydaktycznych rocznie). Wynagrodzenie zasadnicze: 7 636,00 zł brutto miesięcznie plus dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy); dla najbardziej aktywnych naukowo, kwotę tę powiększają o 10 do 40% dodatki do wynagrodzenia, patrz Regulamin Wynagradzania na Uniwersytecie
Warszawskim.

Osoby ubiegające się o stanowisko adiunkta im. Samuela Eilenberga powinny posiadać:
1. stopień doktora w dyscyplinie matematyki, informatyki lub nauk pokrewnych uzyskany w ciągu ostatnich 5 lat (na wniosek
kandydata okres ten może być wydłużony o urlopy związane z rodzicielstwem);
2. znaczące publikacje z matematyki lub informatyki w recenzowanych wydawnictwach lub konferencjach o zasięgu globalnym;
3. doświadczenie w pracy dydaktycznej oraz gotowość do działań organizacyjnych związanych z dydaktyką;
4. znaczące doświadczenie międzynarodowe (staże zagraniczne, udział w projektach itp.)

Dodatkowymi atutami kandydatów będą:
• staż naukowy, odbyty poza Polską nie wcześniej, niż w ostatnich dwóch latach;
• ponadprzeciętne, udokumentowane publikacjami wysokiej jakości, tempo gromadzenia dorobku naukowego, oraz klarowna perspek-
tywa jego utrzymania.
Zainteresowani proszeni są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego przygotowując następujące dokumenty:
1. zgłoszenie do konkursu adresowane do Dziekana Wydziału MIM,
• z dołączoną klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu
rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (patrz załączenik do ogłoszenia)
• zawierające zdanie: jako kandydatka / kandydat potwierdzam, że zapoznałam / zapoznałem się zasadami przeprowadzania
konkursów na UW określonymi przez Zarządzenie Rektora UW nr 106 oraz par. 119 Statutu UW i akcpetuję te zasady;
2. odpis dyplomu doktorskiego i kopie wybranych publikacji (nie więcej niż 3 prace);
3. życiorys zawodowy (cv) z kompletnym spisem publikacji, wg wzoru, patrz https://www.mimuw.edu.pl/konkursy/;
4. opis projektów badawczych, które kandydat zamierza realizować (nie więcej niż 2 strony);
5. nazwiska i dane kontaktowe 3 osób, które mogłyby napisać opinię o kandydacie.
Materiały należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego:
• Formularz zgłoszeniowy na stanowisko adiunkta im. S. Eilenberga

Termin zgłoszeń upływa 5 lutego 2023 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Dziekana Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Komisja Konkursowa może zaprosić kandydata na spotkanie. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej 31 maja 2023 r. (mailowe powiadomienie o wyniku konkursu). Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.