Adiunkt lub Asystent lub Wykładowca lub Starszy Wykładowca

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: Dziedzina nauk społecznych

REKTOR CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO WYKŁADOWCY W WYMIARZE 1,0 ETATU
W GRUPIE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH
WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH CHRZEŚCIJAŃSKIEJ AKADEMII TEOLOGICZNEJ W WARSZAWIE

Od kandydatów wymagane jest:
1) posiadanie tytułu zawodowego magistra w dyscyplinie psychologia oraz w dyscyplinie nauki prawne,
2) doświadczenie dydaktyczne w szkole wyższej obejmujące prowadzenie zajęć z zakresu prawa oświatowego, prawnych uwarunkowań resocjalizacji,
3) udokumentowane doświadczenie praktyczne w instytucjach spoza szkolnictwa wyższego.

Osoby ubiegające się o ww. stanowisko powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.) oraz w § 64 i 70 Statutu Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty:
1) podanie,
2) życiorys,
3) kwestionariusz osobowy,
4) odpis dyplomów poświadczających wykształcenie oraz doświadczenie praktyczne,
5) inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
6) oświadczenie, że w przypadku zatrudnienia Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 z późn. zm.).

Wymienione dokumenty należy składać w wersji papierowej w terminie do dnia 1 lipca 2022 r.
w Rektoracie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48 (pok. 102) lub pocztą na adres: Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ul. Broniewskiego 48 (pok. 102),
01-771 Warszawa. Bliższych informacji udziela: Rektorat Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej
w Warszawie, tel. 22 8319597.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 7 lipca 2022 r.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu
bez wyłonienia kandydata. Ostateczną decyzję podejmuje Rektor.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na chat@chat.edu.pl