Adiunkt na Wydziale Biznesu i Stosunków Międzynarodowych – kierunek kształcenia: Stosunki międzynarodowe

Wydział Biznesu i Stosunków Międzynarodowych
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk społecznych
 • nauki o polityce i administracji

Opis stanowiska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula poszukuje nauczyciela akademickiego o profilu: dydaktycznym lub badawczo-dydaktycznym do prowadzenia zajęć oraz badań*.

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim na kierunku kształcenia: Stosunki Międzynarodowe;
 • sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych;
 • recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe;
 • publikowanie wyników badań w punktowanych czasopismach i monografiach;
 • organizacja procesu dydaktycznego.

*dotyczy pracowników badawczo-dydaktycznych

Umiejętności i kwalifikacje:

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce i administracji (w wyjątkowych przypadkach tytułu zawodowego magistra przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań);
 • wykazywanie się doświadczeniem i dorobkiem naukowym w zakresie nauk o polityce i administracji;
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w programie kształcenia: Stosunki międzynarodowe;
 • posiadanie biegłej znajomość języka angielskiego umożliwiającego prowadzenie zajęć w tym języku;
 • posiadanie doświadczenia w praktyce zawodowej zgodnego z kierunkiem kształcenia.

Prosimy o wysyłanie dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko na adres: vistula.hr.cv@vistula.edu.pl do dnia 10.07.2023r.

 • wykaz dorobku naukowego, udział w projektach (prośba o podanie liczby punktów ministerialnych za każdą publikację);
 • podanie do JM Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula z prośbą o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • CV, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 • dokumenty potwierdzające dorobek praktyczny;
 • oświadczenie, że Akademia Finansów i Biznesu Vistula będzie podstawowym miejscem pracy z dniem zatrudnienia;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Załączniki