Adiunkt na Wydziale Informatyki, Grafiki i Architektury – kierunek kształcenia: Grafika

Wydział Informatyki, Grafiki i Architektury
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
 • Miejsce: Warszawa
 • Forma zatrudnienia: umowa o pracę
 • Dziedzina nauk humanistycznych
 • nauki o sztuce

Opis stanowiska

Akademia Finansów i Biznesu Vistula poszukuje nauczyciela akademickiego o profilu: dydaktycznym do prowadzenia zajęć ze studentami.

 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku polskim i angielskim na kierunku Grafika;
 • sprawowanie opieki promotorskiej nad przygotowywaniem przez studentów prac dyplomowych;
 • recenzowanie prac dyplomowych oraz udział w komisjach przeprowadzających egzaminy dyplomowe;
 • organizacja procesu dydaktycznego.

Umiejętności i kwalifikacje: 

 • posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o sztuce (w wyjątkowych przypadkach tytułu zawodowego magistra przy spełnieniu wszystkich pozostałych wymagań);
 • posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w programie kształcenia: Grafika;
 • posiadanie biegłej znajomości języka angielskiego umożliwiającej prowadzenie zajęć w tym języku;
 • posiadanie doświadczenia w praktyce zawodowej zgodnego z kierunkiem kształcenia.

Prosimy o wysyłanie dokumentów aplikacyjnych na w/w stanowisko na adres: vistula.hr.cv@vistula.edu.pl do dnia 10.07.2023r.

 • podanie do JM Rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula z prośbą o zatrudnienie na w/w stanowisku;
 • CV, kwestionariusz osobowy, oświadczenie o dziedzinie i dyscyplinie, dokumenty poświadczające uzyskanie stopnia naukowego doktora;
 • dokumenty potwierdzające dorobek praktyczny;
 • oświadczenie, że Akademia Finansów i Biznesu Vistula będzie podstawowym miejscem pracy z dniem zatrudnienia;
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku.

Załączniki