Adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prowadzący działalność dydaktyczną w obszarze ekonomii prawa

Wydział Nauk Ekonomicznych
Uniwersytet Warszawski
 • Forma zatrudnienia: Etat
 • Dziedzina nauki: ekonomia i finanse

WNE/KK/2/2022

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego za zgodą Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych prowadzącego działalność dydaktyczną w obszarze ekonomii prawa na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Zakres podstawowych obowiązków na stanowisku:

Obowiązki badawcze:

Znacząca aktywność naukowa. Prowadzenie badań naukowych w dyscyplinie ekonomia i finanse, a w szczególności w ramach szerokorozumianej ekonomicznej analizy prawa (law&economics). Publikowanie wyników w renomowanych czasopismach o znaczącym międzynarodowym zasięgu. Zdobywanie środków na badania w konkursach grantowych.

Obowiązki dydaktyczne:

Prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach pensum adiunkta w wysokości 210 godzin rocznie, dla studentów I i II stopnia, w tym seminariów licencjackich i magisterskich oraz zajęć specjalistycznych. W szczególności od kandydata oczekuje się prowadzenia zajęć o tematyce związanej z prawem dla ekonomistów, w tym z zakresu ekonomicznej analizy prawa, oraz zajęć specjalistycznych z obszaru analiz danych w badaniach ekonomicznych i interdyscyplinarnych (m.in. data mining, webscraping, itp.). Przynajmniej część zajęć powinna być oferowana w języku angielskim.

Obowiązki organizacyjne:

Działalność organizacyjna związana z nauką, w tym angażowanie się w prace wybranych ciał uniwersytetu i wydziału oraz aktywność w życiu naukowym na arenie międzynarodowej (redakcja czasopism, recenzje, konferencje, itp.).

Wymagania wobec kandydata aplikującego na stanowisko:

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 3 marca 2022 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2022 r. poz. 574) oraz w Statucie UW (Uchwała nr 443 Senatu UW z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu UW, Monitor UW z 2019 r. poz. 190).

Wymagania formalne (konieczne):

 • co najmniej stopień doktora w dyscyplinie ekonomia i finanse (i/lub podobnej);
 • co najmniej tytuł magistra prawa (i/lub w podobnym zakresie).

Wymagania merytoryczne (konieczne):

 • znaczący dorobek w dyscyplinie ekonomia i finanse, w szczególności w obszarze ekonomicznej analizy prawa i/lub podobnych, w stosunku do etapu kariery kandydata, mierzony publikacjami w renomowanych czasopismach o znaczącym zasięgu międzynarodowym;
 • znacząca aktywność naukowa (w tym zdobywanie grantów badawczych, kierowanie projektami badawczymi);
 • doświadczenie międzynarodowe (w tym współpraca międzynarodowa);
 • doświadczenie dydaktyczne w prowadzeniu zajęć ze studentami (preferowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu prawa dla ekonomistów, ekonomicznej analizy prawa, ekonomii politycznej, zaawansowanych metod analiz danych w badaniach ekonomicznych i/lub podobnych);
 • biegła znajomość języka angielskiego (C2).

Za dodatkowe zalety uważa się:

 • inne szczególne osiągnięcia (np. nagrody) i doświadczenie w zakresie związanym z konkursem.

Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub zdalnie). O terminie ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej z Wydziałową Komisją Konkursową kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty w formie oraz w terminie określonych w ogłoszeniu:

 • życiorys naukowy zawierający informacje o doświadczeniu i dorobku naukowym i dydaktycznym, w tym o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym, publikacjach, udziale w projektach naukowo-badawczych;
 • list motywacyjny obejmujący plany naukowe i dydaktyczne (max 2 str. A4);
 • podpisane zgłoszenie do konkursu, wraz z oświadczeniami (Załącznik nr 1).

Prosimy o przesyłanie wskazanych dokumentów w odrębnych plikach. Brak przesłania przez kandydata wszystkich wskazanych powyżej dokumentów we wskazanym w ogłoszeniu terminie wyklucza kandydata z uczestnictwa w konkursie na stanowisko (wykluczenie o charakterze formalnym).

Ważne

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową. Wydział zastrzega sobie prawo odpowiedzi jedynie na wybrane oferty. Konkurs może zostać zamknięty bez wskazania zwycięzcy, jeśli żaden kandydat nie spełni wymagań formalnych lub kandydaci będą reprezentować niewystarczający poziom naukowy.

Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudnienia na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

O nas

Miejsce dla Badacza i Dydaktyka:

Zatrudniona osoba będzie częścią zespołu Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego – najlepszej jednostki naukowej w Polsce z zakresu ekonomii i finansów oraz uczelni plasującej się wśród 3% najlepszych instytucji ekonomicznych w Europie.

Nasi naukowcy  stanowią 25% badaczy spośród 200 najlepszych autorów ekonomicznych w Polsce, – zgodnie z zestawieniem RePEc i realizują obecnie ponad sześćdziesiąt krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, w tym prestiżowy Consolidator Grant finansowany przez European Research Council.

Posiadamy 10-osobowy Dział Badań i Publikacji wspierający naszych Naukowców na etapie przygotowania, przebiegu i rozliczenia projektów badawczych.

Jesteśmy otwartą, międzynarodową społecznością, funkcjonującą na zasadzie dialogu i oferującą wsparcie w aktywnościach badawczych oraz dydaktycznych.

Wydział Nauk Ekonomicznych to również świetna jednostka dydaktyczna, unikalna w skali kraju, bo posiadająca aż 3 certyfikaty doskonałości Polskiej Komisji Akredytacyjnej, dla wszystkich prowadzonych kierunków i specjalności.

Dydaktycy Wydziału realizują zajęcia na najlepszym w Polsce programie  “Ekonomia”, studiach na kierunku “Finanse i rachunkowość” z międzynarodową akredytacją ACCA oraz prestiżowym kierunku “Informatyka I ekonometria”.  Oferta Wydziału obejmuje także specjalistyczne programy anglojęzyczne  – wysoko notowane w zestawieniach międzynarodowych:  program „Quantitative Finance” zajmuje 12. miejsce na świecie, „Data Science and Business Analytics” – 1. miejsce w Europie Wschodniej.

Jako część Uniwersytetu Warszawskiego korzystamy z potencjału naszej Uczelni. Oferujemy m.in. dodatkowe fundusze na badania wynikające z realizacji programu strategicznego „Inicjatywa Doskonałości” oraz posiadania statusu Uczelni Badawczej.  Dynamiczna współpraca międzynarodowa Uczelni to z kolei szansa dla pracowników na kooperację z  naukowcami z ośrodków badawczych na całym świecie, m.in. w ramach sojuszu 4EU+.

Uniwersytet Warszawski to w końcu rzetelny pracodawca, odznaczony wyróżnieniem „HR Excellence in Research” I oferujący przyjazne środowisko pracy. Uczelnia wdrożyła zasady Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników, a wg rankingu Forbes „Najlepsi Pracodawcy w Polsce 2021” Uniwersytet Warszawski zajmuje 1. miejsce w kategorii „szkolnictwo wyższe i nauka”.

Stabilne zatrudnienie i bogata oferta benefitów:

Oferujemy:

 • stabilność zatrudnienia na renomowanej uczelni publicznej;
 • duży zakres samodzielności i odpowiedzialności;
 • duże wsparcie organizacyjne ze strony administracji Wydziału;
 • dodatek za staż pracy (zwiększenie wynagrodzenia brutto o 1% wynagrodzenia brutto za każdy rok zatrudnienia, przysługuje od czwartego roku zatrudnienia, max. 20%);
 • trzynasta pensja;
 • bogaty pakiet socjalny, w tym m.in.:
  • dofinansowanie do wczasów turystycznych (tzw. „pod gruszą” lub wykupionych w innych instytucjach);
  • ulgowe pobyty w ośrodkach wypoczynkowych UW;
  • preferencyjne pożyczki, w tym m.in. na zakup mieszkania i cele remontowe, zapomogi w przypadku zdarzeń losowych i dodatkowe świadczenia na dzieci;
  • możliwość korzystania z karnetu na własne obiekty sportowe Uczelni;
 • możliwość skorzystania z prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, w tym dla członków rodzin;
 • oferta kart sportowo-rekreacyjne FitProfit lub FitSport umożliwiające dostęp do obiektów sportowych w całej Polsce;
 • możliwość krótkoterminowych stypendiów zagranicznych w ramach oferty Erasmus+ dla Pracowników Uczelni, w tym także wizyt szkoleniowych w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy oraz wymiany doświadczeń w skali międzynarodowej;
 • możliwość korzystania z pomocy psychologicznej we własnym Centrum Pomocy Psychologicznej UW;
 • możliwość uczestniczenia w ciekawych warsztatach i spotkaniach w różnych obiektach UW znajdujących się poza Warszawą np. w nowoczesnym Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach, Stacji Obserwatorium Astronomicznego w Ostrowiku, Stacji Geobotanicznej w Białowieży i innych;
 • możliwość skorzystania z własnego żłobka UW „Uniwersyteckie Maluchy” oraz na preferencyjnych zasadach ze społecznego przedszkola „Smyki ze Smyczkowej”;
 • możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniach oraz kursach, i wiele, wiele innych korzyści i możliwości związanych z zatrudnieniem u czołowego Pracodawcy w Polsce.

Szczegóły w załączniku.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na wne@wne.uw.edu.pl