adiunkt w grupie pracowników badawczych (adiunkt – post-doc)

Wydział Historii UW
Uniwersytet Warszawski
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: historia

Dziekan Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza
konkurs na stanowisko adiunkta (post-doc) w grupie pracowników badawczych
na Wydziale Historii UW, w Zakładzie Historii Starożytnej
w projekcie badawczym Sonata NCN „Ofiara krwawa i pokrewne rytuały w kulcie Dionizosa:
mit, historia i obszar pomiędzy nimi”

Planowane zatrudnienie na pełen etat na 12 miesięcy.
Planowane wynagrodzenie zasadnicze brutto brutto: 120 000 zł rocznie.
Zatrudnienie od wiosny 2023.

I. Wymagane kwalifikacje kandydatów
1. Stopień doktora w zakresie archeologii, historii, filologii klasycznej lub pokrewnej dziedziny, nadany nie wcześniej niż 7 lat temu lub oświadczenie o nadaniu stopnia doktora przed dniemrozpoczęcia zatrudnienia na UW.
2. W ciągu ostatnich dwóch lat przed podjęciem zatrudnienia w projekcie osoba ta nie była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na UW.
3. Poparte publikacjami doświadczenie w pracy naukowej w obszarze związanym z tematyką projektu (religia, literatura, sztuka starożynej Grecji).
4. Znajomość nowożytnych języków obcych: j. angielski (płynność w mowie i pisaniu), umiejętność czytania w j. francuskim/niemieckim/włoskim. Znajomość języka polskiego i innych języków nowożytnych jest mile widziana, lecz nie wymagana.

II. Zakres prac
1. Prowadzenie badań nad starożytnymi rytuałami w kulcie Dionizosa ze szczególnym uwzględnieniem źródeł archeologicznych i ikonografii.
2. Udział w pracach zespołu badawczego.
3. Publikacja wyników badań w wysoko punktowanych międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach naukowych (przynajmniej jeden tekst naukowy dotyczący częściowych wyników badań).
4. Udział w rozpowszechnianiu wyników projektu na międzynarodowych konferencjach i seminariach naukowych.
5. Udział w spotkaniach zespołu badawczego (stacjonarnie lub przez wideokomunikator).

III. Procedura konkursowa

• Termin składania dokumentacji: 10 lutego 2023 r.

• Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28 lutego 2023 r. Kandydaci zostaną poinformowani pocztą elektroniczną.

• Tryb postępowania komisji konkursowej określają przepisy obowiązujące na UW i Wydziale Historii. Po dokonaniu oceny formalnej wniosków komisja może dokonać wstępnej oceny zgłoszeń i na tej podstawie wyłonić grupę kandydatów dopuszczonych do dalszych etapów postępowania. Jednocześnie informujemy, że konkurs jest jedynie pierwszym etapem określonej w Statucie UW procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.

IV. Opis obowiązków zatrudnionego pracownika
1. Realizacja zadań badawczych projektu grantowego.
2. Regularne przedstawianie uzyskanych wyników badań na warsztatach i konferencjach naukowych.
3. Publikacja wyników w międzynarodowych czasopismach i wydawnictwach naukowych.
4. Udział w organizacji wydarzeń związanych z projektem badawczym, takich jak konferencje i warsztaty, zarówno te o charakterze naukowym, jak i popularnonaukowym/promocyjnym.
5. Organizacja i regularny udział w spotkaniach zespołu badawczego; współpraca z kierownikiem projektu i pozostałymi członkami zespołu.

V. Wykaz wymaganych dokumentów
1. Zgłoszenie do konkursu – podanie do JM Rektora UW.
2. Informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) (dostępne na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/; Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przy rekrutacji do pracy).
3. Aktualny życiorys naukowy, w tym wykształcenie, informacje zawodowe (poprzednie zatrudnienie) ze szczególnym uwzględnieniem i uzasadnieniem ewentualnych przerw w karierze, znajomość języków, stypendia/wyróżnienia, lista publikacji i prezentacji konferencyjnych, informacje na temat zakończonych i realizowanych projektów badawczych, w tym grantów finansowanych zewnętrznie ze środków krajowych i zagranicznych, spis pełnionych funkcji w instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego, stowarzyszeniach naukowych oraz podmiotach eksperckich (jeśli dotyczy), informacje na temat osiągnięć organizacyjnych.
4. Opis planów naukowych na najbliższe 2 lata.
5. Kopie opublikowanych lub przyjętych do druku (wraz z zaświadczeniem od redakcji) artykułów lub książek naukowych;
6. Dyplom doktorski lub oświadczenie promotora o przewidywanym terminie uzyskania stopnia doktora. Stopień doktora musi być uzyskany przed momentem zatrudnienia.
7. Dane kontaktowe dwóch osób polecających (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon).
8. Kwestionariusz osobowy (formularz dostępny na stronie internetowej Biura Spraw Pracowniczych UW: https://bsp.adm.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/18/2020/07/Kwestionariusz-osobowy-kandydata_11_2019.docx).
9. Oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przeprowadzania konkursu na stanowisko nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim (Zarządzenie nr 106 Rektora UW z dnia 27 września 2019 r., par. 1, ust. 4).

Dokumenty należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: dziekanat.wh@uw.edu.pl, podając w tytule wiadomości: „Konkurs: Dionysian Sacrifice”.

English version – see attached file.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na dziekanat.wh@uw.edu.pl