adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

Wydział Cybernetyki
Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego
  • Forma zatrudnienia: Etat
  • Dziedzina nauki: informatyka techniczna i telekomunikacja

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Nr 1

INSTYTUCJA: WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA – Wydział Cybernetyki

MIASTO: WARSZAWA

STANOWISKO: ADIUNKT (w grupie pracowników dydaktycznych), pełny etat

DYSCYPLINA NAUKOWA: INFORMATYKA TECHNICZNA I TELEKOMUNIKACJA

DATA OGŁOSZENIA: 18.01.2022

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.02.2022

LINK DO STRONY: www.wat.edu.pl

SŁOWA KLUCZOWE: analiza systemów, systemy informatyczne, bezpieczeństwo informacji

OPIS: (tematyka, oczekiwania, uwagi)

Wymagania od kandydatów:

–         wykształcenie wyższe (informatyka);

–         posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie informatyka;

–         co najmniej 20 lat doświadczenia na stanowisku nauczyciela akademickiego;

–         posiada wiedzę i udokumentowane doświadczenia dydaktyczne w zakresie: uczenie maszynowego (Machine Learning), głębokiego uczenia maszynowego (Deep Learning), przetwarzania języka naturalnego (Natural Language Processing), hurtowni danych (Data Warehouses), metod eksploracji danych (Data Mining), modeli i metod w zakresie Big Data;

–         posiada udokumentowane co najmniej 10 letnie doświadczenie managerskie w zarządzaniu zespołami biznesowymi i IT;

–         wzięte będzie pod uwagę doświadczenia w działalności dydaktycznej (kierowanie pracami dyplomowymi, podyplomowymi), działalność publikacyjna (publikacje w czasopismach i materiałach konferencyjnych), udział w projektach badawczych, uczestnictwo w konferencjach naukowych.

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

–         podanie o zatrudnienie skierowane do Rektora WAT;

–         kwestionariusz osobowy;

–         życiorys zawodowy (cv.); informacja o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych;

–         odpisy dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

–         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych,

–         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych,

–         oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,

–         oświadczenie o niekaralności karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub czas określony,

–         oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

–        oświadczenie, czy Akademia będzie podstawowym/dodatkowym miejscem pracy.

Dokumenty należy składać w terminie do 05.02.2022

–         osobiście w sekretariacie Wydziału Cybernetyki WAT p.271/100

–         listownie: Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki

             00-908 Warszawa 46, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

–         pocztą elektroniczną/faksem: sekretariat.wcy@wat.edu.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie: 261 838 796

–  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu dwóch tygodni od terminu składania ofert.

–  Konkurs jest pierwszym etapem określonej w Statucie Wojskowej Akademii Technicznej                procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postepowania. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu osoby wyłonionej w drodze konkursu podejmuje Rektor.

–  Uczelnia zastrzega sobie prawo nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.

–  Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

–  Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranego kandydata podlegają zniszczeniu po upływie jednego miesiąca od dnia zakończenia postepowania konkursowego.

FORM FOR EMPLOYERS Nr 1

INSTITUTION: Military University of Technology – Faculty of Cybernetics

CITY: Warsaw

POSITION: Assistant Professor in the Faculty of Cybernetics at MUT

DISCIPLINE: Computer Science

POSTED 2022.01.18

EXPIRES 2022.02.05

WEBSITE: www.wat.edu.pl      

KEY WORDS computer science.

DESCRIPTION (field, expectations, comments):

Admission requirements:

–           higher education (computer science),

–           having a doctoral degree in the field of technical sciences in the discipline of computer science,

–           at least 20 years of experience as an academic teacher,

–           has knowledge and documented teaching experience in the field of: Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, Data Warehouses, Data Mining methods, models and methods in the field of Big Data,

–           has documented at least 5 years of managerial experience in managing business and IT teams,

–           experience in teaching (managing diploma and postgraduate theses), publishing activities (publications in journals and conference materials), participation in research projects, participation in scientific conferences will be taken into account.

 

The competition application should include:

–           a letter of application to the Rector of the Military University of Technology,

–           candidate’s questionnaire,

–           CV,

–           copies of diplomas and other documents confirming / proving the candidate’s qualifications,

–           a declaration of consent to process personal data included in the job application in accordance with the Data Protection Act,

–           a statement that the candidate/applicant has full capacity to act according to the law in force,

–           a declaration of no charges within a final judgment of a deliberate crime,

–           a declaration of no charges within the disciplinary procedure of the deprivation of rights to practice the profession of academic teacher on a permanent or fixed-term basis/contract,

–           a declaration on the full use of civil rights,

–           a declaration stating whether MUT is the core or non-core workplace for the applicant.

 

Documents should be submitted till 2022.02.05

– in person to the in person in the Office of the Dean of the Faculty of Cybernetics, Military University of Technology, room 271, the main building

– by post: at the Military University of Technology, Faculty of Cybernetics,

  00-908 Warsaw, 2 gen. Sylwestra Kaliskiego St.

– by e-mail/fax sekretariat.wcy@wat.edu.pl

 

Additional information can be obtained by telephone: 261 838 796

The competition will be decided no later than two weeks after the deadline for submitting tenders.

The competition is the first step in the statute of the Military Academy of Technology for hiring as an academic teacher, and its positive decision is the basis for further proceedings.

The final decision to recruit a person selected by the competition is taken by the rector.

The University reserves the right to inconclusiate the competition without stating a reason.

The university does not provide housing.

At the end of the recruitment process, tenders that do not meet the formal requirements and all other offers except the selected candidate’s offer are destroyed one month after the end of the competition.

 

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na sekretariat.wcy@wat.edu.pl